TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Công văn của Huyện uỷ v/v chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết trồng cây đầu xuân năm 2018 (12/2/2018)
Công văn của UBND tỉnh: V/v thưc hiện các thủ tục đầu tư và phân bổ chi tiết kinh phí khen thưởng NTM giai đoạn 2011-2015 (05/02/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 (05/02/2018)
Công văn của Sở Nội vụ: V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về Thanh niên năm 2018 (06/02/2018)
Kế hoạch của BCĐ Phòng chống tội phạm và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh: Thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2018 (01/02/2018)
Chỉ thị của UBND tỉnh: V/v tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018 (01/02/2018)
Công văn của UBND tỉnh: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 (06/02/2018)
Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 (5/2/2018)
Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục "Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành" hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần (26/1/2018)
Công văn của UBND tỉnh: V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 gắn với nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM (02/02/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới (01/02/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định có khó khăn về tài chính năm 2018 (02/02/2018)
Công văn của UBND tỉnh: V/v thống nhất sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp (02/02/2018)
Thông báo Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực (6/2/2018)
Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực (01/2/2018)
Công văn của UBND tỉnh v/v rà soát, cập nhật TTHC trên Website Sở, ngành cấp huyện (01/2/2018)
Công văn của UBND tỉnh v/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2920 cấp tỉnh (31/01/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội" trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 (31/01/2018)
Kế hoạch của UBND huyện: Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, vớt bèo rác; xử lý vi phạm trên hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc địa bàn huyện Nam trực (02/2/2018)
Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về chương trình giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2018 theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI)  (29/01/2018)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3335115
Đang online: 62