Huyện ủy - HĐND - UBND
Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Nam Trực tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

  Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Nam Trực tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 11/4/2017, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tụ - Cục phó Cục thống kê tỉnh Nam Định. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hà -  Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện. Về dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện, tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo tổng điều tra huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra các xã, thị trấn, cán bộ Văn phòng Thống kê  -Đảng ủy các xã thị trấn.

 

Đồng chí Đoàn Diện Tích - Chi cục trưởng Chi cục thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 trình bày kế hoạch tổng điều tra

       Tại hội nghị đồng chí Đoàn Diện Tích - Chi cục trưởng Chi cục thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện thông qua Quyết định của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện, thông qua kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017  huyện, nêu rõ mục đích, đối tượng và phạm vi của cuộc tổng điều tra. Về đối tượng điều tra: Các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Về nội dung tổng điều tra, bao gồm 06 nhóm thông tin. Nhóm thông tin chung về cơ sở; nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài. Về các loại phiếu điều tra, các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 41 loại phiếu điều tra. Về  thời điểm tổng điều tra khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp ngày 01/03/2017; Khối cá thể và khối tôn giáo ngày 01/7/2017. Thời kỳ tổng điều tra những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2016 hoặc các tháng năm 2017 tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra. Thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin tại địa bàn:  Đối với khối doanh nghiệp chuẩn bị thu thập thông tin trong 15 ngày, từ ngày 01/3 đến 15/03/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3 đến 31/5/2017; đối với khối hành chính, sự nghiệp chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 01/3 đến 31/03/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 01/4 đến 31/5/2017; đối với khối cá thể, tôn giáo chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ ngày 20/6 đến 30/6/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 01/7 đến 30/7/2017.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra; đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện, các đồng chí trong tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo tổng điều tra huyện, các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra các xã, thị trấn, và các đồng chí tham gia cuộc tổng điều tra kỳ này nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc được giao để cuộc điều tra kinh tế năm 2017 huyện Nam trực đạt kết quả tốt theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh./.                                    

Vũ Trưởng - Đài phát thanh huyện