TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Xây dựng nông thôn mới
1. Tổng hợp tình hình chung
Cam kết của các xã, thị trấn hoàn thành thêm các tiêu chí xây dựng NTM năm 2016
Các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2016
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 7 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng chuẩn quốc gia về y tế (tính đến 31/7/2015)
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 6 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2015)
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
Tổng hợp kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư (tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng chuẩn quốc gia về y tế (tính đến 31/5/2015)
Tổng hợp kết quả hộ nghèo năm 2014

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
510/HD-NN12/7/2017Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp v/v hướng dẫn đánh giá và căn cứ chứng minh mức đạt 19 tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
138/TB-UBND6/7/2017Thông báo Kết luận của UBND huyện v/v quản lý, sử dụng diện tích đất thu hồi trong vùng quy hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy xuất khẩu của Công ty TNHH giày Bunda tại xã Nghĩa An và diện tích đất thuộc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Tân Thịnh
1463/QĐ-UBND 27/06/2017Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017
811/SLĐTBXH-VP22/06/2017Công văn của Sở Lao động Thương Binh xã hội: Thực hiện, xác định xã đạt chuẩn NTM tiêu chí 11,12,14.3,18.6 - Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
08/TB-BCĐ07/6/2017Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện làm việc với BCĐ xây dựng NTM xã Nam Hồng về tiếp tục xây dựng NTM trong thời gian tới, phấn đấu xã Nam Hồng về đích NTM năm 2017
30/KH-UBND11/5/2017Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 định hướng đến năm 2020 huyện Nam Trực
07/BCĐ29/5/2017Công văn của Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện v/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình ngoài thực địa và lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017, 2018
676/QĐ-TTg 18/05/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020
1067/HD-STNMT 17/05/2017Hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT: Thành phần hồ sơ tiêu chí môi trường đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
298-TB/HU15/5/2017Thông báo của Huyện uỷ Nam Trực chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới
32/KH-UBND07/4/2017Kế hoạch của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nam Định năm 2017 định hướng năm 2018
12/2017/QĐ-TTg22/04/2017Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
713/QĐ-UBND11/04/2017Quyết định của UBND tỉnh Mức phụ cấp chức vụ và mức hỗ trợ công tác đối với cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định
377/SLĐTBXH-BTXH31/03/2017Công văn của Sở lao động Thương binh xã hội: Thực hiện Tiêu chí số 11-Bộ Tiêu chí QG xây dựng Nông thôn mới
657/QĐ-UBND07/04/2017Quyết định của UBND tỉnh: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
668/HD-STNMT4/4/2017Hướng dẫn của Sở Tài nguyên môi trường thực hiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
281-TB/HU7/4/2017Thông báo của Huyện ủy Nam trực Phân công phụ trách xây dựng Nông thôn mới các xã Nghĩa An, Nam Toàn và thị trấn Nam Giang
394/QĐ-UBND28/2/2017Quyết định của UBND tỉnh V/v Điều chỉnh danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
357/QĐ-UBND22/2/2017Quyết định của UBND tỉnh Phê duyệt danh sách công chức kiêm nhiệm thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
266-TB/HU13/2/2017Thông báo của Huyện ủy Phân công một số nội dung, nhiệm vụ trong công tác xây dựng huyện, xã Nông thôn mới
1 2 3 4 5 6
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2641250
Đang online: 85