TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
 Cam kết của các xã, thị trấn hoàn thành thêm các tiêu chí xây dựng NTM năm 2016
(+) Xem trước khi in

 

 

CAM KẾT CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN HOÀN THÀNH
THÊM CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NTM NĂM 2016

STT

Tên xã, thị trấn

Tiêu chí cam kết hoàn
thành năm 2016

Năm đăng ký
về đích NTM

1

Tân Thịnh

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
-Tiêu chí Giao thông, Y tế, Văn hóa

2018

2

Nam Mỹ

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Đầu tư tối thiểu 30% đường giao thông nông thôn, xóm nội đồng

2017

3

Nghĩa An

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Triển khai đề án xây dựng Trường THCS
- xây dựng bãi xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt

2019

4

Hồng Quang

- Thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng/người
- Cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục
- Tiêu chí Văn hóa
-Xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt

2017

5

Nam Toàn

- Đầu tư xây dựng đường trục xã
- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa

2018

6

Nam Cường

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa
'- Đầu tư cơ sở vật chất cho trường THCS, trường mầm non

2017

7

Nam Giang

- Tập trung XD cơ sở vật chất giáo dục
- Đầu tư nâng cấp cải tạo 2 tuyến đường qua Trường THCS Nam Giang, Tiểu học Nam Giang, Nghĩa trang liệt sỹ

2019

8

Đồng Sơn

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Đầu tư xây dựng trường THCS đạt chuẩn
- Tiêu chí Thủy lợi, Văn hóa

2018

9

Bình Minh

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Phấn đấu cơ bản đạt chuẩn cơ sở vật chất giáo dục Mầm non, Tiểu học
- Tiêu chí Cơ sở vật chất Văn hóa

2017

10

Nam Hải

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Tiêu chí Giao thông.
- Xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt.

2019

1. Tổng hợp tình hình chung

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
257/UBND-PNV29/5/2017Công văn của UBND huyện v/v thi ngạch viên chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017
33-KH/HU25/5/2017Kế hoạch của UBND huyện Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
33/KH-UBND26/5/2017Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam năm 2017
01/HD-STP23/05/2017Hướng dẫn của Sở Tư pháp: Đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
312/SCT-KHTH22/05/2017Công văn của Sở Công thương: Xây dựng đề án phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Nam Định và vùng phụ cận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
51/KH-UBND24/05/2017Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010
1112/QĐ-UBND23/05/2017Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã,năm 2017
375/SNN-TTBVTV22/05/2017Công văn của Sở nông nghiệp: Tập trung phòng trừ Rầy cuối vụ Xuân 2017
515/SNV-TCBC23/05/2017Công văn của Sở Nội vụ: Thi nâng ngạch công chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017
230/STTTT-BCVT17/05/2017Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Thông báo công khai vị trí các trạm BTS phát triển mới của VNPT Nam Định
62/2017/NĐ-CP16/05/2017Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
678/QĐ-TTg19/05/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
2861/QĐ-UBND24/5/2017Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
02-TB/BGS23/5/2017Thông báo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực lịch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
03/KH-HĐND24/5/2017Kế hoạch của HĐND huyện Tập huấn chuyên môn cho TT HĐND các xã, thị trấn
496/KH-SNV18/05/2017Kế hoạch của Sở Nội vụ: Triển khai thực hiện "Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định
404/UBND-VP322/05/2017Công văn của UBND tỉnh: Quản lý quy hoạch khi cấp phép đầu tư
3902-CV/VPTW12/5/2017Công văn của Văn phòng Trung ương đảng v/v gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 5 khoá XII
56/2017/NĐ-CP09/05/2017Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
54/2017/NĐ-CP08/05/2017Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2423618
Đang online: 61