TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                            Nội dung chương trình

- Huyện Nam Trực XD chương trình hành động thực hiện Nghị quyế số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

-Nam Trực thực hiện đề án xây dựng khu dân cư văn hóa NTM giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

- Xã Tân Thịnh thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn..

- Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2018 ở một số địa phương trong huyện.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3330573
Đang online: 84