TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 
   <video ID="audio1"  width="680" runat="server" controls autoplay >
  <source src=  "truyenhinh/1. Nam Trực Mùa xuân.mp4"  type="video/mp4">
   </video>
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3335878
Đang online: 103