TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

 <video ID="audio1"  width="680" runat="server" controls autoplay >

  <source src=  "truyenhinh/4. Qua Bến Đò Quan.mp4"  type="video/mp4">
   </video>
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3335883
Đang online: 108