TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
            Trả lời đơn thư Skip Navigation Links.
Collapse <p>&nbsp;Kiến nghị của &Ocirc;ng Phạm Văn Cộng, x&oacute;m Xu&acirc;n L&ocirc;i, x&atilde; Nam H&ugrave;ng li&ecirc;n quan đến việc UBND x&atilde; Nam H&ugrave;ng trả lại diện t&iacute;ch đất n&ocirc;ng nghiệp HTX NN giữ lại do &ocirc;ng kh&ecirc; đọng sản phẩm kh&ocirc;ng đủ điều kiện canh t&aacute;c v&agrave; đề nghị giao cho &ocirc;ng vị tr&iacute; đất cạnh đường V&agrave;ng</p>30/01/2018

 Kiến nghị của Ông Phạm Văn Cộng, xóm Xuân Lôi, xã Nam Hùng liên quan đến việc UBND xã Nam Hùng trả lại diện tích đất nông nghiệp HTX NN giữ lại do ông khê đọng sản phẩm không đủ điều kiện canh tác và đề nghị giao cho ông vị trí đất cạnh đường Vàng

30/01/2018

 Trả lời:  UBND huyện có công văn 60/UBND-BTCD ngày 30/1/2018 trả lời ông Phạm Văn Cộng

Collapse <p>&nbsp;Kiến nghị của &Ocirc;ng Trần Văn T&uacute;c, B&ugrave;i Văn Minh x&atilde; Nam Thanh về việc kh&ocirc;ng nhất tr&iacute; Th&ocirc;ng b&aacute;o 286/TB-UBND ng&agrave;y 29/8/2017 của UBND huyện Nam trực, UBND tỉnh của C&ocirc;ng văn trả lời 2 &ocirc;ng</p>23/10/2017

 Kiến nghị của Ông Trần Văn Túc, Bùi Văn Minh xã Nam Thanh về việc không nhất trí Thông báo 286/TB-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện Nam trực, UBND tỉnh của Công văn trả lời 2 ông

23/10/2017

Trả lời: UBND tỉnh có công văn 562/UBND-VP8 trả lời Ông Trần Văn Túc, Ông Bùi Văn Minh xã Nam Thanh

Collapse <p>Kiến nghị của c&aacute;c &ocirc;ng Trần Văn T&uacute;c, B&ugrave;i Văn Minh x&oacute;m 2 Th&ocirc;n B&igrave;nh Y&ecirc;n, x&atilde; Nam Thanh li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c DĐĐT tại x&oacute;m 2, th&ocirc;n B&igrave;nh Y&ecirc;n, x&atilde; Nam Thanh</p>30/08/2017

Kiến nghị của các ông Trần Văn Túc, Bùi Văn Minh xóm 2 Thôn Bình Yên, xã Nam Thanh liên quan đến công tác DĐĐT tại xóm 2, thôn Bình Yên, xã Nam Thanh

30/08/2017

Trả lời: UBND huyện có thông báo 286/TB-UBND ngày 29/8/2017 thông báo tới các Ông Trần Văn Túc, Bùi Văn Minh

Collapse <p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 51, 102); font-family: Verdana; font-size: small; font-weight: bold;">C&ocirc;ng văn của UBND huyện trả lời đơn của &ocirc;ng Vũ Văn Bội, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định</span></p>30/08/2017

 Công văn của UBND huyện trả lời đơn của ông Vũ Văn Bội, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định

30/08/2017

 Trả lời: UBND huyện có công văn 221/UBND-T.Tr trả lời đơn của Ông Vũ Văn Bội

Collapse <p>&nbsp;C&ocirc;ng văn của Sở T&agrave;i ch&iacute;nh v/v trả lời kiến nghị của C&ocirc;ng d&acirc;n Đ&ocirc;ng Trung Thắng</p>20/09/2016

 Công văn của Sở Tài chính v/v trả lời kiến nghị của Công dân Đông Trung Thắng

20/09/2016

 Trả lời:

Collapse <p>&nbsp;C&ocirc;ng văn của UBND huyện trả lời kiến nghị của C&aacute;c hộ d&acirc;n Đ&ocirc;ng Trung Thắng</p>14/09/2016

 Công văn của UBND huyện trả lời kiến nghị của Các hộ dân Đông Trung Thắng

14/09/2016

 Trả lời:

Collapse <p>&nbsp;1. Kiến nghị, phản &aacute;nh của hộ d&acirc;n về việc khi thu hồi đất c&aacute;c hộ kh&ocirc;ng &nbsp;được nhận, kh&ocirc;ng được biết quyết định thu hồi đất</p>
<p>2. Kiến nghị của c&aacute;c hộ d&acirc;n về việc chuyển đổi chủ đầu tư v&agrave; cho C&ocirc;ng ty Yamani thu&ecirc; đất kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định</p>13/09/2016

 1. Kiến nghị, phản ánh của hộ dân về việc khi thu hồi đất các hộ không  được nhận, không được biết quyết định thu hồi đất

2. Kiến nghị của các hộ dân về việc chuyển đổi chủ đầu tư và cho Công ty Yamani thuê đất không đúng quy định

13/09/2016

 Trả lời:

Collapse <p>&nbsp;Phản &aacute;nh việc UBND x&atilde; Nam Hoa kh&ocirc;ng tiến h&agrave;nh h&ograve;a giải tranh chấp đất ng&otilde; đi chung giữa &nbsp;hộ gia đ&igrave;nh b&agrave; Tống Thị B&iacute;ch với hộ gia đ&igrave;nh c&aacute;c &ocirc;ng L&ecirc; Văn Nam, L&ecirc; Văn Hiệu, L&ecirc; Văn V&acirc;n</p>28/10/2015

 Phản ánh việc UBND xã Nam Hoa không tiến hành hòa giải tranh chấp đất ngõ đi chung giữa  hộ gia đình bà Tống Thị Bích với hộ gia đình các ông Lê Văn Nam, Lê Văn Hiệu, Lê Văn Vân

28/10/2015

 Trả lời: UBND tỉnh Nam Định đã có công văn số: 85/UBND-BTCD v/v trả lời đơn thư của bà Tống Thị Bích

Collapse <p><em><strong>&nbsp;Kiến nghị của c&ocirc;ng d&acirc;n thuộc lĩnh vực đất đai tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện</strong></em></p>17/09/2015

 Kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện

17/09/2015

Trả lời: UBND huyện đã có thông báo Kết luận số 465/TB-UBND tại buổi làm việc với Phòng Tài nguyên &Môi trường các ngành liên quan đến việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân thuộc lĩnh vực đất đai

Collapse <p>&nbsp;Kiến nghị của cử tri x&atilde; Nam Thanh tại buổi tiếp x&uacute;c cử tri ng&agrave;y 17/6/2015 li&ecirc;n quan đến việc giải quyết mai t&aacute;ng ph&iacute; c&ograve;n chậm</p>15/07/2015

 Kiến nghị của cử tri xã Nam Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 17/6/2015 liên quan đến việc giải quyết mai táng phí còn chậm

15/07/2015

 Trả lời: Phòng Lao động TB&XH huyện Nam Trực đã có công văn  số 30/CV-LĐTBXH  ngày 25/6/2015 v/v báo cáo liên quan đến ý kiến cử tri xã Nam Thanh 

Collapse <p>&nbsp;&Yacute; kiến phản &aacute;nh của cử tri x&atilde; Nam Thanh về nội dung: &quot;Hoạt động sản xuất kinh doanh của c&aacute;c hộ d&acirc;n tại l&agrave;ng nghề B&igrave;nh Y&ecirc;n g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người &nbsp;d&acirc;n&quot;</p>15/07/2015

 Ý kiến phản ánh của cử tri xã Nam Thanh về nội dung: "Hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ dân tại làng nghề Bình Yên gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người  dân"

15/07/2015

 Trả lời: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nam Trực đã có báo cáo số 22/BC-PTNMT ngày 03/7/2015 về nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 17/6/2015 tại xã Nam Thanh

Collapse <p>&nbsp;&Yacute; kiến của b&agrave; Tống Thị B&iacute;ch ,x&atilde; Nam Hoa, huyện Nam Trực v/v đăng k&yacute; k&ecirc; khai cấp giấy chứng nhận QSDĐ của gia đ&igrave;nh b&agrave;, v&agrave; việc UBND x&atilde; Nam Hoa kh&ocirc;ng tiến h&agrave;nh h&ograve;a giải tranh chấp đất đai.</p>03/07/2015

 Ý kiến của bà Tống Thị Bích ,xã Nam Hoa, huyện Nam Trực v/v đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình bà, và việc UBND xã Nam Hoa không tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai.

03/07/2015

 Trả lời: UBND huyện Nam Trực  có công văn số 300/UBND -VP ngày 3/7/2015 v/v trả lời đơn thư của bà Tống Thị Bích

Collapse <p>&nbsp;&Yacute; kiến của một số hộ d&acirc;n li&ecirc;n quan đến việc cấp GCN QSD đất tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện</p>25/06/2015

 Ý kiến của một số hộ dân liên quan đến việc cấp GCN QSD đất trên địa bàn huyện

25/06/2015

 Trả lời: UBND huyện đã có thông báo kết luận tại buổi làm việc với phòng Tài nguyên MT v/v giải quyết đơn của công dân liên quan đến việc cấp GCN QSD đất trên địa bàn huyện

Collapse <p>&nbsp;&Yacute; kiến của 21 hộ d&acirc;n x&atilde; Nam Hoa đề nghị giải quyết ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Cam-Pu-Chi-a, gi&uacute;p bạn L&agrave;o sau ng&agrave;y 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ng&agrave;y 9/11/2011 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</p>18/06/2015

 Ý kiến của 21 hộ dân xã Nam Hoa đề nghị giải quyết chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Cam-Pu-Chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

18/06/2015

  Trả lời: Sở LĐTBXH đã ban hành công văn số 982/SLĐTBXH-NCC ngày 10/6/2015 v/v giải quyết chính sách với đối tượng hưởng  trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

 Trả lời: UBND huyện Nam Trực ban hành Công văn số 261/UBND-VP ngày 19/6/2015 v/v báo cáo liên quan đến nội dung đơn của công dân xã Nam Hoa

Collapse <p>&Yacute; kiến của nh&acirc;n d&acirc;n x&oacute;m Đ&ocirc;ng Trung Thắng, x&atilde; Nam Hồng kiến nghị li&ecirc;n quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng cụm c&ocirc;ng nghiệp tập trung x&atilde; Nam Hồng</p>18/06/2015

Ý kiến của nhân dân xóm Đông Trung Thắng, xã Nam Hồng kiến nghị liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp tập trung xã Nam Hồng

18/06/2015

 Trả lời: UBND huyện đã ban hành công văn số 488/UBND-VP ngày 24/10/2014 v/v Trả lời kiến nghị của nhân dân xóm Đông Trung Thắng xã Nam Hồng

 

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332785
Đang online: 47