TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
     
 Dịch vụ
 
(+) Xem trước khi in

 

16. SỐ NGƯỜI KINH  DOANH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

TRÊN ĐỊA BÀN

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Người

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

TỔNG SỐ

4519

7814

7994

8664

9361

10092

I. Phân theo loại hình kinh tế

 

 

 

 

 

 

 1. Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 2. Ngoài nhà nước

4519

7814

7994

8664

9361

10092

    Tập thể

 

7

7

7

17

20

    Tư nhân

452

750

723

785

852

904

    Cá thể

4067

7057

7264

7872

8492

9168

 3. Khu vực có vốn ĐTNN

 

 

 

 

 

 

II. Phân theo ngành

 

 

 

 

 

 

- Bán buôn, bán lẻ, sc ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

2756

5188

5245

5938

6281

6562

 - Vận tải kho bãi

873

1009

1078

1142

1277

1166

 - Dịch vụ lưu trú và ăn uống

716

902

932

911

936

1088

 - Thông tin và truyền Thông

 

49

39

44

56

64

- HĐ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

7

30

31

31

36

46

 - HĐ kinh doanh bất động sản

1

 

 

 

 

 

 - HĐ chuyên môn KH và CN

 

50

51

48

52

100

 - HĐ hành chính và Dịch vụ hỗ trợ

 

148

152

152

154

464

 - Giáo dục và đào tạo

5

11

12

17

20

16

 - Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

87

24

25

13

15

11

- Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

18

20

22

14

16

21

 - Hoạt động Dịch vụ khác

56

383

407

354

518

554

 

 

 

 

 

 

 


+ Cơ quan đăng tải: Chi cục thống kê