TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
 Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực 72 năm xây dựng và trưởng thành
(+) Xem trước khi in

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực 72 năm xây dựng và trưởng thành.

          Với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho HĐND và UBND huyện Nam Trực, trong 72 năm qua, cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện đã luôn nỗ lực, cố gắng cao nhất để làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc, phục vụ HĐND và UBND huyện trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác lập một kỷ nguyên mới độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa, gồm 15 bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc; trong đó có Bộ, ngành là tiền thân của Văn phòng HĐND và UBND huyện ngày nay. Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành (28/8/1945 - 28/8/2017), Văn phòng HĐND và UBND huyện, các thế hệ cán bộ của Văn phòng HĐND và UBND huyện đã cống hiến xương máu, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng nói chung, có nhiều nỗ lực cố gắng giúp Huyện ủy - HĐND-UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng phát triển.

Trong những năm qua, để thực hiện tốt, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ biên tập Văn phòng HĐND và UBND huyện đã chủ động công việc, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sâu sát với cơ sở; tiếp nhận thông tin kịp thời, vận dụng và xử lý thông tin, cụ thể hoá các vụ việc, phối hợp với các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trình với HĐND và UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, đầy đủ chính xác; đề xuất, tham mưu chỉ đạo, điều hành, giải quyết toàn bộ các nội dung công việc diễn ra hàng ngày trên địa bàn huyện. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thường kỳ và bất thường; các buổi họp giao ban và phiên họp của UBND huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện đã thực hiện tốt công tác khâu nối, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, ban hành văn bản (quy phạm pháp luật và hành chính) của HĐND và UBND huyện hàng năm được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa của huyện có nhiều cố gắng trong công tác tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND huyện và các Phòng thuộc UBND huyện theo cơ chế “một cửa”, góp phần đóng góp tích cực vào quá trình cải cách hành chính của huyện, chất lượng phục vụ công được cải thiện, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong và ngoài huyện đến giao dịch.

Ban tiếp công dân huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND huyện trong việc tiếp công dân.

Tham mưu cho Huyện ủy - HĐND-UBND huyện quản lý, duy trì tốt hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện và thực hiện các nhiệm vụ của xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Nam Trực. Công tác văn thư lưu trữ được thực hiện tốt đảm bảo theo đúng các quy định của nhà nước. Hoàn thành xây dựng để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc UBND huyện.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa được thực hiện tốt. Cơ quan nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Dần tại xã Đồng Sơn. Cơ quan Văn phòng HĐND và UBND đã phục vụ tốt các hội nghị, hội chợ Viềng xuân, các ngày lễ lớn của dân tộc, các đoàn khách của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh và các địa phương bạn về thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với HU-HĐND-UBND huyện; tiếp các doanh nghiệp trong và ngoài nước về thăm, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn, lịch sự, tiết kiệm. Bộ phận lái xe luôn hoàn thành nhiệm vụ đưa đón Lãnh đạo HĐND và UBND huyện trong khi thi hành công vụ, đảm bảo an toàn. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì, đảm bảo cảnh quan môi trường trụ sở luôn được xanh, sạch, đẹp.

Cùng với các khóa HĐND và UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện liên tục được tăng cường, bổ sung, đề bạt cán bộ mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Kể từ ngày tái lập huyện Nam Trực (01/4/1997) đến năm 2006, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện là đồng chí Chu Văn Tuyển (quê xã Đồng Sơn); từ năm 2006 đến năm 2012 là đồng chí Đặng Văn Châu (quê xã Nam Hồng); từ năm 2012 đến tháng 01/2015 là đồng chí Lưu Quang Tuyển (quê xã Hồng Quang); từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2015 là đồng chí Hà Duy Tiên (quê xã Nam Hải); kể từ tháng 9 năm 2015 đến nay là đồng chí Nguyễn Văn Sinh (quê xã Nam Dương).

 

Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới tư duy, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt công tác tham mưu giúp HĐND và UBND huyện điều hòa, phối hợp tổ chức các hoạt động; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác của HĐND và UBND; các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời với HĐND và UBND xây dựng những cơ chế, chính sách; thực hiện những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường xuyên phối hợp với các Phòng, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai các đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nâng cao năng lực và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, các ý kiến chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND huyện; kịp thời kiến nghị các giải pháp để phát huy những việc làm tốt, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt.

Đòi hỏi mỗi người cán bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện phải thường xuyên học tập, rèn luyện cách nghĩ, cách làm, học trong thực tế, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm để nâng cao về trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin, trình độ tiếng Anh, trí tuệ và tác phong làm việc, phong cách sống, phương pháp ứng xử của người cán bộ để tham mưu có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND huyện Nam Trực.

Dịp kỷ niệm 72 năm này cũng là dịp để mỗi người Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực chúng ta cùng ôn lại trang sử vẻ vang của ngành. Qua đó củng cố hơn nữa lòng tin tưởng sắt son của toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện vào đường lối lãnh đạo của Đảng, ra sức phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, huyện mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Mỗi người Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực chúng ta luôn khắc sâu những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; ghi sâu những bài học quý báu trong quá trình xây dựng và phát triển của  cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện nhà, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến của quê hương, trung thành với Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, tiếp tục siết chặt đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện, quyết tâm xây dựng Nam Trực trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2019./.

 

                             Nguyễn Văn Sinh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
Chợ Viềng Chùa, huyện Nam Trực, xuân Mậu Tuất 2018 thành công tốt đẹp
12345678910...