TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
89-BC/HU10/10/2017 Báo cáo của Huyện uỷ kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 51
87-BC/HU8/9/2017 Báo cáo của Huyện uỷ tình hình và kết quả công tác tháng 8 năm 2017 127
86-BC/HU30/8/2017 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về "tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng" 27
79-BC/HU25/07/2017 Báo cáo của Huyện uỷ kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) trên địa bàn huyện Nam Trực trong thời gian vừa qua 88
74-BC/HU20/6/2017 Báo cáo của Huyện uỷ Nam Trực kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 158
68-BC/HU20/5/2017 Báo cáo Tổng kết của Huyện uỷ 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 81
67-BC/HU03/5/2017 Báo cáo của Huyện uỷ tình hình và kết quả công tác tháng 4 năm 2017 52
57-BC/HU22/3/2017 Báo cáo tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện 80
56-BC/HU22/3/2017 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của BCT (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập "trên địa bàn huyện" 78
55-BC/HU14/3/2017 Báo cáo Sơ kết của Huyện ủy Nam Trực: 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương (Khóa XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" 39
53-BC/HU08/2/2017 Báo Cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 01 năm 2017 105
45-BC/HU30/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 11 năm 2016 79
42-BC/HU05/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 10 năm 2016 88
40-BC/HU03/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ 99
37-BC/HU12/10/2016 Báo cáo Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 87
36-BC/HU03/10/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)"về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020" 30
26-BC/HU08/8/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 7 năm 2016 86
24-BC/HU18/7/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 90
17-BC/HU06/5/2016 Báo cáo của Huyện ủy: Tình hình và kết quả công tác tháng 4 năm 2016 95
15-BC/HU19/4/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 1366
1 2
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm