TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (285)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (24)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
67-BC/HU03/5/2017 Báo cáo của Huyện uỷ tình hình và kết quả công tác tháng 4 năm 2017 40
57-BC/HU22/3/2017 Báo cáo tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện 70
56-BC/HU22/3/2017 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của BCT (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập "trên địa bàn huyện" 71
55-BC/HU14/3/2017 Báo cáo Sơ kết của Huyện ủy Nam Trực: 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương (Khóa XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" 32
53-BC/HU08/2/2017 Báo Cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 01 năm 2017 99
45-BC/HU30/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 11 năm 2016 76
42-BC/HU05/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 10 năm 2016 84
40-BC/HU03/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ 95
37-BC/HU12/10/2016 Báo cáo Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 68
36-BC/HU03/10/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)"về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020" 29
26-BC/HU08/8/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 7 năm 2016 86
24-BC/HU18/7/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 81
17-BC/HU06/5/2016 Báo cáo của Huyện ủy: Tình hình và kết quả công tác tháng 4 năm 2016 95
15-BC/HU19/4/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 1353
13-BC/HU07/4/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực: Tình hình, kết quả công tác quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 99
12-BC/HU05/4/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện 139
152-BC/HU10/6/2015 Báo cáo tổng kết của HU 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/03/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trên địa bàn huyện Nam Trực 72
151-BC/HU10/6/2015 Báo cáo tổng kết của HU 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2014 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trên địa bàn huyện Nam Trực 31
146-BC/HU20/05/2015 Báo cáo của HU sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 157-QĐ/TU ngày 15/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị " 32
146/BC-HU20/5/2015 Báo cáo Huyện ủy sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 157-QĐ/TU ngày 15/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị" 37
1 2
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm