TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (3)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (11)
Kế hoạch (8)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (227)
Chỉ thị (13)
Công điện (12)
Công văn (342)
Giấy mời (1)
Thông báo (215)
Kế hoạch (135)
Báo cáo (25)
Khác (16)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (86)
Kế hoạch (30)
Công văn (56)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (34)
Quyết định (407)
Công văn (1088)
Thông báo (185)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (239)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (135)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (262)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (191)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
417/CTrPH-SVHTTDL-SGD&ĐT01/06/2017 Chương trình phối hợp giữa Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch-Sở Giáo dục và Đào tạo: Chương trình phối hợp giữa Sở VH,TT và DL với Sở GD& ĐT về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2021 8
14/CTR-BCĐ21/4/2017 Chương trình của BCĐ Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh: Kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2017 13
04/CTr - UBND16/03/2017 Chương trình của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. 17
03/Ctr-UBND15/3/2017 Chương trình hành động của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 15
02/CTr - UBND28/02/2017 Chương trình của UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 19 -2017/NQ -CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 6
06/CTr-UBND30/12/2017 Chương trình hành động của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/12/2016 của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 18
05/Ctr-UBND30/12/2016 Chương trình hành động của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 9
03/CTPH/SNN-LMHTX11/1/2017 Chương trình Phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Liên minh HTX: v/v tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 18
01/CTr-UBND30/6/2016 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Nam Định 13
05-CTr/HU14/4/2016 Chương trình hành động của Huyện ủy Nam Trực: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 - Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước 44
04-CTr/HU08/4/2016 Chương trình hành động của Huyện ủy Nam Trực: Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy 16
03/CTr-HU18/01/2016 Chương trình giám sát năm 2016 109
02/CTr-HU18/01/2016 Chương trình Kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 63
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm