TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
10/CT-TTg27/3/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng. 5
05/CT-UBND31/03/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 8
05/CT/TU14/03/2017 Chỉ thị của Tỉnh ủy Nam Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 11
49/2016/TT-BTNMT28/12/2016 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 7
06/CT-TTg20/02/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm 25
05/CT-TTg06/02/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự 6
02/CT-TTg 06/01/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 50
03/CT-UBND10/01/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định 7
02/CT-UBND09/1/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v phát triển trăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản năm 2017 3
02/CT-TTg14/02/2015 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công 1
33/2016/TT-BTNMT07/11/2016 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. 42
1353/BCĐ-AIDS03/11/2016 Công văn của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm v/v hướng dẫn tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2016 15
31/CT-TTg02/11/2016 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 14
13/CT-UBND26/10/2016 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát triển chiến dịch thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp 12
12/CT-UBND29/9/2016 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017 37
11/CT-UBND09/9/2016 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định 46
26/CT-TTg05/09/2016 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp 53
10/CT-UBND19/7/2016 Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định 5
09/CT-UBND06/7/2016 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 15
08/CT-UBND01/7/2016 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX 8
1 2 3
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm