TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (203)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (401)
Công văn (1065)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (233)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
35/CT-TTg07/09/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 7
09/CT-UBND23/08/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định 163
6925/CT-BNN-KH18/08/2017 Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 10
11/CT-UBND 01/09/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 21
14-CT/TW29/7/2017 Chỉ thị của Ban Bí thư trung ương đảng v/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 9
08/CT-UBND20/07/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc xây dựng Kế hoạch PTKT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định 10
29/CT-TTg05/07/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 28
23/CT-TTg26/05/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp. 130
09-CT/HU25/5/2017 Chỉ thị của Huyện uỷ v/v tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Trực 77
07/CT-UBND30/5/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: v/v Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 12
20/CT-TTg17/05/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 13
16/CT-TTg04/05/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 9
04/CT-UBND14/4/2017 Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 20
10/CT-TTg27/3/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng. 7
05/CT-UBND31/03/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 10
05/CT/TU14/03/2017 Chỉ thị của Tỉnh ủy Nam Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 12
06/CT-TTg20/02/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm 26
05/CT-TTg06/02/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự 6
02/CT-TTg 06/01/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 52
03/CT-UBND10/01/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định 7
1 2 3 4 5
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm