TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
05/CT-UBND01/02/2018 Chỉ thị của UBND tỉnh: V/v tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018 7
16-CT/TW22/12/2017 Chỉ thị của Ban Bí Thư v/v tổ chức Tết năm 2018 96
04/CT-UBND19/01/2018 Chỉ thị của UBND tỉnh: V/v quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trên điạh bàn tỉnh Nam Định 2
02/CT-UBND12/01/2018 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 12
03/CT-UBND12/01/2018 Chỉ thị của UBND tỉnh: V/v quản lý công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Nam Định 3
01/CT-UBND15/1/2018 Chỉ thị của UBND huyện v/v tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 129
04/KH-UBND04/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh v/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 16
14/CT-UBND 02/11/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 25
05/CT-UBND31/10/2017 Chỉ thị của UBND huyện v/v phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng Đông Xuân 2017 - 2018 38
12/CT-UBND20/09/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nam Định 6
35/CT-TTg07/09/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 7
09/CT-UBND23/08/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định 176
6925/CT-BNN-KH18/08/2017 Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 10
11/CT-UBND 01/09/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 24
14-CT/TW29/7/2017 Chỉ thị của Ban Bí thư trung ương đảng v/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 10
08/CT-UBND20/07/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc xây dựng Kế hoạch PTKT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định 10
29/CT-TTg05/07/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 28
23/CT-TTg26/05/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp. 131
09-CT/HU25/5/2017 Chỉ thị của Huyện uỷ v/v tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Trực 80
07/CT-UBND30/5/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: v/v Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 13
1 2 3 4 5
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm