TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (5)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (15)
Kế hoạch (10)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (2)
Quyết định (239)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (414)
Giấy mời (1)
Thông báo (248)
Kế hoạch (154)
Báo cáo (26)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (39)
Chỉ thị (6)
Thông báo (104)
Kế hoạch (31)
Công văn (68)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (9)
Kết luận (4)
Chỉ thị (41)
Quyết định (447)
Công văn (1205)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (270)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (146)
Công văn (84)
Thông báo (11)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (214)
Nghị quyết (22)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
02/HD-SLĐTBXH 12/01/2018 Hướng dẫn của Sở Lao động thương binh xã hội: V/v tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất - 2018 11
28/HD-SXD08/01/2018 Hướng dẫn của Sở Xây dựng: Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mã số QCVN 16:2017/BXD về "Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng", Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng 6
02/HD-UBND25/11/2017 Hướng dẫn của UBND huyện Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017 Phát động phong trào thi đua năm 2018 73
984/HD-SNV20/09/2017 Hướng dẫn của Sở Nội vụ: Tổ chức tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Nam Định 178
910/HD-SNV 01/09/2017 Hướng dẫn của Nội vụ: Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban , ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định 28
875/HD-SNV21/08/2017 Hướng dẫn của Sở Nội vụ: Chi hỗ trợ đối với công chức làm việc theo chế độ chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 81
1427/HD-STC28/07/2017 Hướng dẫn của Sở TC V/v Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020 15
04/UBND-XTĐT24/07/2017 Công văn của UBND tỉnh: Cung cấp thủ tục hành chính và trình tự giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư 17
02/HD-TTr 21/07/2017 Hướng dẫn của Thanh tra tỉnh: Một số nội dung về thực hiện cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 27
510/HD-NN12/7/2017 Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp v/v hướng dẫn đánh giá và căn cứ chứng minh mức đạt 19 tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 191
04/HD-LĐTBXH09/06/2017 Hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh xã hội: Thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 10
416/HD-SNN06/06/2017 Hướng dẫn của Sở nông nghiệp: Căn cứ chứng minh xã đạt chuẩn quốc gia Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất giai đoạn 2017-2020 12
01/HD-STP23/05/2017 Hướng dẫn của Sở Tư pháp: Đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 31
1067/HD-STNMT 17/05/2017 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT: Thành phần hồ sơ tiêu chí môi trường đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 31
01/HD-BCĐ PT"TDĐKXDĐSVH"03/5/2017 Hướng dẫn của BCĐ phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hoá 55
02/HD-LĐTBXH28/4/2017 Hướng dẫn của Sở Lao động TB-XH: Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 29/8/2015 của Thủ tướng chính phủ 29
01/HD-UBND18/4/2017 Hướng dẫn của UBND huyện Quy trình cấp GCN QSD đất ở lần đầu của hộ gia đình cá nhân 111
668/HD-STNMT4/4/2017 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên môi trường thực hiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 19
362/HD - STNMT28/02/2017 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT: Hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh,dịch vụ, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Đinh 4
3361/HD-STNMT21/12/2016 Hướng dẫn của Sở TNMT v/v yêu cầu kỹ thuật và vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT 14
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm