TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
35-KH/HU12/7/2017 Kế hoạch của huyện uỷ Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam 17
34-KH/HU12/7/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá VIII) và chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 71
33-KH/HU25/5/2017 Kế hoạch của UBND huyện Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" 32
31-KH/HU09/5/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2017 đến năm 2020 391
27-KH/HU17/4/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Nam Trực triển khai công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-Nq/TW ngày 30/11/2014 của Bộ Chính trị (Khoá IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/06/2012 của Bộ Chính trị (Khoá XI) 450
26-KH/HU3/4/2017 Kế hoạch của Huyện ủy Nam Trực/: giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 162
25-KH/HU20/3/2017 Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 92
21-KH/HU08/12/2016 Kế hoạch của Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 170
20/KH-HU02/11/2016 Kế hoạch của Huyện ủy Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 97
20-KH/HU02/11/2016 Kế hoạch của Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CTTW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 25
18-KH/HU21/10/2016 Kế hoạch của Huyện ủy Nam Trực kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 305
19-KH/HU25/10/2016 Kế hoạch của Huyện ủy tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trường Chinh (09/02/1907-09/02/2017) 36
15-KH/HU01/9/2016 Kế hoạch của Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) 137
01/KHPH-MTTQ-TCTV15/6/2016 Kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn lao động huyện, UBMT TQ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện: Phát động đợt vận động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt 33
12-KH/HU13/6/2016 Kế hoạch của Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 79
07-KH/HU01/03/2016 Kế hoạch của Huyện ủy Nam Trực giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, thị trấn trong công tác bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 142
08-KH/HU21/3/2016 Kế hoạch của Huyện ủy Nam Trực: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 98
03/KH-MT02/02/2016 Kế hoạch của Ủy Ban MTTQ Huyện: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 40
06/KH-BCĐ25/02/2016 Kế hoạch của BCĐ bầu cử triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 333
05-KH/HU04/12/2015 Kế hoạch của Huyện ủy Nam Trực Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2016 đối với Đảng ủy các xã, thị trấn 59
1 2
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm