TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
02/2016/QH1418/11/2016 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 23
01/2016/QH1417/11/2016 Luật đấu giá tài sản. 7
103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí 12
104/2016/QH1306/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin 4
105/2016/QH1306/04/2016 Luật Dược 7
106/2016/QH1306/04/2016 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 2
107/2016/QH1306/04/2016 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 3
91/2015/QH1325/11/2015 Bộ Luật Dân sự 21
101/2015/QH1327/11/2015 Bộ Luật tố tụng hình sự 2
100/2015/QH1327/11/2015 Bộ Luật hình sự 11
97/2015/QH1325/11/2015 Luật Phí và lệ phí 27
94/2015/QH1325/11/2015 Luật thi hành tạm giam tạm giữ 2
93/2015/QH1325/11/2015 Luật tố tụng hành chính 3
92/2015/QH1325/11/2015 Bộ Luật tố tụng dân sự 8
87/2015/QH1320/11/2015 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 14
88/2015/QH1320/11/2015 Luật Kế toán 12
89/2015/QH1323/11/2015 Luật Thống kê 11
85/2015/QH1325/06/2015 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân 127
77/2015/QH1319/06/2015 Luật tổ chức Chính quyền địa phương 250
83/2015/QH1325/06/2015 Luật Ngân sách Nhà nước 30
1 2 3
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm