TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (5)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (15)
Kế hoạch (10)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (2)
Quyết định (239)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (414)
Giấy mời (1)
Thông báo (248)
Kế hoạch (154)
Báo cáo (26)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (39)
Chỉ thị (6)
Thông báo (104)
Kế hoạch (31)
Công văn (68)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (9)
Kết luận (4)
Chỉ thị (41)
Quyết định (447)
Công văn (1205)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (270)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (146)
Công văn (84)
Thông báo (11)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (214)
Nghị quyết (22)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
11-NQ/HU06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 185
13-NQ/HU12/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới) 144
12-NQ/HU07/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 53
07-NQ/HU12/12/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 624
09-NQ/HU10/01/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2017 108
08-NQ/HU10/01/2017 Nghị quyết của Ban thường vụ HU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2017 88
06-NQ/HU12/12/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 243
05-NQ/HU18/10/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và công tác quản lý đảng viên tại cơ sở giai đoạn 2016-2020 276
04-NQ/HU17/10/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 257
02-NQ/HU07/4/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về tiếp tục phát triển và tăng cường công tác quản lý hệ thống giao thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 109
05/NQ-UBBC25/5/2016 Nghị quyết của Ủy Ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện Nam Trực v/v công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 476
03-NQ/HU29/4/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện v/v tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 259
1b-NQ/HU04/01/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2016 83
1a-NQ/HU04/01/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2016 67
01-NQ/HU21/12/2015 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 284
13-NQ/HU03/07/2012 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn 62
12-NQ/HU03/07/2012 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện 27
08-NQ/HU04/11/2011 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc tiếp tục thực hiện việc dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp 23
06-NQ/HU01/09/2011 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện 69
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm