TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (284)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (23)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
07-NQ/HU12/12/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 462
09-NQ/HU10/01/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2017 80
08-NQ/HU10/01/2017 Nghị quyết của Ban thường vụ HU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2017 58
06-NQ/HU12/12/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 176
05-NQ/HU18/10/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và công tác quản lý đảng viên tại cơ sở giai đoạn 2016-2020 226
04-NQ/HU17/10/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 196
02-NQ/HU07/4/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về tiếp tục phát triển và tăng cường công tác quản lý hệ thống giao thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 86
05/NQ-UBBC25/5/2016 Nghị quyết của Ủy Ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện Nam Trực v/v công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 463
03-NQ/HU29/4/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện v/v tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 224
1b-NQ/HU04/01/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2016 77
1a-NQ/HU04/01/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2016 59
01/NQ-HU21/12/2015 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 261
13-NQ/HU03/07/2012 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn 45
12-NQ/HU03/07/2012 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện 18
08-NQ/HU04/11/2011 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc tiếp tục thực hiện việc dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp 15
06-NQ/HU01/09/2011 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện 44
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm