TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (284)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (23)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
01/NQ-TTHĐND18/1/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh v/v ban hành quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 17
29/2016/NQ-HĐND14/12/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh v/v quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2017 26
31/2016/NQ-HĐND14/12/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh v/v chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án không thuộc diện thu hồi nhưng chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định 25
28/2016/NQ-HĐND14/12/2016 Nghị quyết v/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 26
27/2016/NQ-HĐND14/12/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh v/v Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 22
28/2016/QH1411/11/2016 Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 1
100/NQ-CP18/11/2016 Nghị quyết của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 6
09-NQ/TU20/10/2016 Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng Bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo 207
88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN07/10/2016 Nghị quyết liên tịch của Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh 9
04-NQ/TU20/4/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh v/v xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 96
06-NQ/TU09/6/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Nam Định v/v tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng Sông Hồng (giai đoạn 2016-2020) 53
05-NQ/TU09/6/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Nam Định v/v đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 51
07-NQ/TU09/6/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Nam Định v/v xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 52
11/VBHN-BTC20/07/2016 Văn bản hợp nhất của Bộ Tài Chính: hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 5
16/2016/NQ-HĐND21/7/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; các huyện, thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 62
17/NQ-HĐND21/7/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh 45
19/NQ-HĐND21/7/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Nam Định 61
20/2016/NQ-HĐND21/7/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định 22
21/2016/NQ-HĐND21/7/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực 70
13/NQ-HĐND21/7/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh vể việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định 22
1 2 3
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm