TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (5)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (15)
Kế hoạch (10)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (2)
Quyết định (239)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (414)
Giấy mời (1)
Thông báo (248)
Kế hoạch (154)
Báo cáo (26)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (39)
Chỉ thị (6)
Thông báo (104)
Kế hoạch (31)
Công văn (68)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (9)
Kết luận (4)
Chỉ thị (41)
Quyết định (447)
Công văn (1205)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (270)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (146)
Công văn (84)
Thông báo (11)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (214)
Nghị quyết (22)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
207/TB-UBND12/3/2018 Thông báo của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp" trên địa bàn huyện(Dự án 513) 17
11/NQ-CP05/02/2018 Nghị quyết của Chính phủ: Về triển khai thi hành Luật Quy hoạch 6
15-NQ/TU22/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2018 21
01/NQ-HĐND19/1/2018 Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2018 32
09/NQ-HĐND25/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018 21
07/NQ-HĐND15/12/2017 Các Nghị quyết của HĐND huyện khoá XVII, kỳ họp thứ bảy ngày 15/12/2017 82
10/NQ-HĐND15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo 139
74/2017/NQ-HĐND7/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý 181
73/2017/NQ-HĐND7/12/2017 Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ năm 50
51/2017/QH1421/11/2017 Nghị quyết của Quốc hội : Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 10
56/2017/QH1424/11/2017 Nghị quyết của Quốc hội : Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả 26
11-NQ/HU06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 185
13-NQ/HU12/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới) 144
12-NQ/HU07/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 53
112/NQ-CP30/10/2017 Nghị quyết của Chính phủ : Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an 23
59/KH-UBND26/09/2017 Kế hoạch của UBND huyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017 55
04/QĐ-TTHĐND13/9/2017 Quyết định của Thường trực HĐND huyện Thành lập đoàn giám sát Tổ đại biểu HĐND huyện giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và phối hợp thi hành án dân sự trên địa bàn xã Hồng Quang, Nam Hoa, Nam Mỹ, Nam Thanh, Đồng Sơn 59
06/NQ-HĐND20/7/2017 Nghị quyết của HĐND huyện về việc đổi tên Văn phòng UBND huyện Nam Trực thành Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực 56
63/NQ-CP25/07/2017 Nghị quyết của Chính phủ: Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 31
03/NQ-HĐND20/7/2017 Nghị quyết của HĐND huyện về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2018 100
1 2 3 4 5 6
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm