TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
236-QĐ/HU14/7/2017 Quyết định của Huyện uỷ v/v thành lập BCĐ tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2017 37
229-QĐ/HU22/6/2017 Quyết định của Huyện uỷ Nam Trực v/v thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2017 138
215-QĐ/HU19/05/2017 Quyết định của Huyện uỷ Thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 101
213-QĐ/HU15/5/2017 Quyết định của Huyện uỷ giám sát lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 101
207-QĐ/HU28/4/2017 Quyết định của Huyện uỷ Nam Trực: Ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy cán bộ 208
208-QĐ/HU28/4/2017 Quyết định của Huyện uỷ Nam Trực: Ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử 202
192-QĐ/HU23/3/2017 Quyết định của Huyện ủy Nam Trực v/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Nam Trực 109
187-QĐ/HU20/02/2017 Quyết định của Huyện ủy Nam Trực v/v thành lập Ban chỉ đạo kỷ niệm 20 năm tái lập huyện 125
175-QĐ/HU08/12/2016 Quyết định của Huyện ủy v/v ban hành quy định về xem trách nhiệm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên liên quan trong việc phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện 339
08-QĐ/BCĐ19/9/2016 Quyết định của BCĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Thành lập đoàn kiểm tra, đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận Làng (Thôn, xóm) văn hóa năm 2016 Công nhận Làng (Thôn, xóm) Nông thôn mới 113
01/QĐ-HĐND12/9/2016 Quyết định của HĐND huyện Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với 5 xã: Tân Thịnh, Nam Cường, Nam Hoa, Đồng Sơn, Nam Hải và Phòng Tài nguyên MT 64
138-QĐ/HU24/8/2016 Quyết định của Huyện ủy về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 29-QĐ/HU, ngày 09/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy 166
130-QĐ/HU10/8/2016 Quyết định của Huyện ủy v/v kiện toàn Tiểu ban xây dựng dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXV) về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở 66
123-QĐ/HU08/8/2016 Quyết định của Huyện ủy Nam Trực v/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Nam Trực 158
122-QĐ/HU08/8/2016 Quyết định của Huyện ủy Nam Trực thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 41
104-QĐ/HU04/7/2016 Quyết định của Huyện ủy Nam Trực v/v thành lập các tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm đất đai theo hướng dẫn 42, 1456 và cấp Giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền đổi thửa 124
96-QĐ/HU24/5/2016 Quyết định của Huyện ủy Nam Trực v/v thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án Công ty Bunda tại 2 xã Nghĩa An, Nam Cường 173
88-QĐ/HU04/5/2016 Quyết định của Huyện ủy Nam Trực: Thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huện 167
04/QĐ-BCĐ16/02/2016 Quyết định của BCĐ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp v/v thành lập tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự ATXH phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp 65
03/QĐ-BCĐ16/02/2016 Quyết định của BCĐ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp v/v thành lập tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp 47
1 2
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm