TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (284)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (23)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
2861/QĐ-UBND24/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 245
407/QĐ-UBND17/5/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện GPMB các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Trực 105
338/QĐ-UBND11/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện 107
330/QĐ-UBND09/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn BCĐ và Tổ tư vấn trong việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ 44
278/QĐ-UBND19/04/2017 Quyết định Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Nam Trực 55
276/QĐ-UBND14/4/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trực 51
273/QĐ-UBND13/4/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 45
01/QĐ-HĐND12/4/2017 Quyết định của HĐND huyện Nam Trực Thành lập đoàn giám sát công tác quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2016 59
1573/QĐ-UBND29/3/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 102
259/QĐ-UBND27/03/2017 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 50
255/QĐ-UBND22/3/2017 Quyết định của UBND huyện:v/v Ban hành Quy chế hoạt động; v/v Phân công cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham gia; v/v Kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM huyện Nam Trực 110
170/QĐ - UBND08/03/2017 Quyết định của UBND huyện Về việc Ban hành Nội quy làm việc tại Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Nam Trực 336
02/QĐ-BCĐ05/3/2017 Quyết định của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện v/v giao chỉ tiêu tình nguyện viên hiến máu huyện Nam Trực năm 2017 51
167/QĐ-UBND07/3/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình NTM huyện Nam Trực, giai đoạn 2016-2020 53
166/QĐ-UBND07/3/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn tổ công tác hướng dẫn các xã lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Nam Trực 62
76/2017/QĐ-UBND 17/2/2017 Quyết định của UBND huyện v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa Thông tin huyện 31
85/2017/QĐ-UBND17/2/2017 Quyết định của UBND huyện v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện 50
84/2017/QĐ-UBND17/2/2017 Quyết định của UBND huyện v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công Thương huyện 39
83/2017/QĐ-UBND17/2/2017 Quyết định của UBND huyện v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện 27
82/2017/QĐ-UBND17/2/2017 Quyết định của UBND huyện v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm