TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
09/QĐ-KTNS14/04/2017 Quyết định của HĐND tỉnh: Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề " Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp,cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 6
673/QĐ-UBND10/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 22
675/QĐ-UBND10/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 27
752/QĐ-UBND13/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt Danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên khi xảy ra thiếu điện năm 2017 21
713/QĐ-UBND11/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh Mức phụ cấp chức vụ và mức hỗ trợ công tác đối với cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định 80
08/2017/QĐ-UBND10/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 30
657/QĐ-UBND07/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 55
06/2017/TT-BNNPTNT08/03/2017 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 5
05/2017/QĐ-TTg16/03/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 2
630/QĐ-UBND4/4/2017 Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 24
07/2017/QĐ-UBND03/4/2017 Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 78
139/QĐ-SNN 29/03/2017 Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT: Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các Tiêu chí huyện NTM số3 (Thủy lợi), số 6 (Sản xuất) và số 9 (Chỉ đạo xây dựng NTM) giai đoạn 2016-2020 10
600/QĐ-UBND28/03/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 53
605/QĐ-UBND29/03/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Nam Định đến năm 2020,định hướng đến năm 2025 15
601/QĐ- UBND28/03/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt diện tích và biện pháp tưới tiêu, cấp nước kinh phí hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi năm 2017 20
04/2017/QĐ-TTg09/03/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện 4
398/QĐ-UBND03/03/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Công bố Danh mục " Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Nam Định ban hành" hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 24
394/QĐ-UBND28/2/2017 Quyết định của UBND tỉnh V/v Điều chỉnh danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 15
06/2017/QĐ - UBND27/2/2017 Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định 5
05/2017/QĐ-UBND27/2/2017 Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định 21
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm