TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
14/2017/TT-BGDĐT06/06/2017 Thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo: ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông 2
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/06/2017 Nghị quyết liên tịch của Uỷ Ban Thường vụ quốc hội 14 - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4
63/2017/TT-BTC 19/06/2017 Thông tư của Bộ Tài Chính: quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 8
05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường: quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 3
15/2017/TT-BLĐTBXH08/06/2017 Thông tư của Bộ Lao động TBXH: quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 13
08/2017/TT-BXD16/05/2017 Thông tư của Bộ xây dựng: quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 20
05/2017/TT-BTP20/04/2017 Thông tư của Bộ Tư pháp: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. 4
03/2017/TT-BTTTT24/04/2017 Thông tư của Bộ Thông tin truyền thông: quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 1
40/2017/TT-BTC28/04/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 69
28/2017/TT-BTC12/04/2017 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 22
19/2017/TT-BTC 28/02/2017 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 13
344/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 41
11/2017/TT-BCA23/03/2017 Thông tư của Bộ Công an quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo. 20
01/VBHN-BGDĐT19/09/2013 Văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục: hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non. 42
07/2017/TT-BLĐTBXH10/03/2017 Thông tư Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 23
01/VBHN-BXD15/12/2016 Văn bản hợp nhất của Bộ Xây dựng: hợp nhất Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 8
08/2017/TT-BLĐTBXH10/03/2017 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 9
02/VBHN-BXD28/07/2014 Văn bản hợp nhất của Bộ Xây dựng: hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 14
02/VBHN-BGDĐT29/04/2016 Văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục: hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 4
45/2016/TT-BTNMT26/12/2016 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm