TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (5)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (15)
Kế hoạch (10)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (2)
Quyết định (239)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (414)
Giấy mời (1)
Thông báo (248)
Kế hoạch (154)
Báo cáo (26)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (39)
Chỉ thị (6)
Thông báo (104)
Kế hoạch (31)
Công văn (68)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (9)
Kết luận (4)
Chỉ thị (41)
Quyết định (447)
Công văn (1205)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (270)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (146)
Công văn (84)
Thông báo (11)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (214)
Nghị quyết (22)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
46/2017/TT-BTTTT29/12/2017 Thông Tư của Bộ Thông tin truyền thông: Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 12
28/2017/TT-BLĐTBXH15/12/2017 Thông Tư của Lao động Thương binh xã hội: Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 5
29/2017/TT-BGDĐT30/11/2017 Thông Tư của Bộ giáo dục: Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 27
14/2017/TT-BXD28/12/2017 Thông tư của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 2
117/2017/TT-BTC06/11/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng 2
35/2017/TT-BGDĐT28/12/2017 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ 5
32/2017/TT-BGDĐT19/12/2017 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của 1
07/2017/TT-BKHĐT14/12/2017 Thông tư của Bộ kế hoạch đầu tư: Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 2
13/2017/TT-BXD08/12/2017 Thông tư của Bộ Xây dựng: về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng 9
04/2017/TT-BKHĐT15/11/2017 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 12
113/2017/TT-BTC24/12/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. 12
27/2017/TT-BGDĐT08/11/2017 Thông tư của Bộ Giáo dục đào tạo: quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 26
19/2017/TT-BNNPTNT09/11/2017 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 15
33/2017/TT-BTNMT29/09/2017 Thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường: quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 11
08/2017/TT-BNV27/10/2017 Thông tư của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 27
102/2017/TT-BTC01/11/2017 Thông tư của Bộ tài chính: hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. 7
46/2017/TT-BTNMT01/11/2017 Thông tư của Bộ tài nguyên môi trường: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 4
37/2017/TT-BTNMT06/10/2017 Thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường: ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. 12
37/2017/TT-BGTVT09/10/2017 Thông tư của Bộ giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. 6
02/2017/TT-VPCP31/10/2017 Thông tư của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm