TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (284)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (23)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
28/2017/TT-BTC12/04/2017 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 20
19/2017/TT-BTC 28/02/2017 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 12
344/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 38
11/2017/TT-BCA23/03/2017 Thông tư của Bộ Công an quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo. 20
01/VBHN-BGDĐT19/09/2013 Văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục: hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non. 41
07/2017/TT-BLĐTBXH10/03/2017 Thông tư Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 23
01/VBHN-BXD15/12/2016 Văn bản hợp nhất của Bộ Xây dựng: hợp nhất Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 8
08/2017/TT-BLĐTBXH10/03/2017 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 9
02/VBHN-BXD28/07/2014 Văn bản hợp nhất của Bộ Xây dựng: hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 14
02/VBHN-BGDĐT29/04/2016 Văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục: hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 4
45/2016/TT-BTNMT26/12/2016 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 7
44/2016/TT-BTNMT26/12/2016 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: về việc quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản. 3
53/2016/TT-BLĐTBXH28/12/2016 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội: ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 3
01/2017/TT-BTNMT09/02/2017 Thông tư của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. 10
01/2017/TT-BXD08/02/2017 Thông tư của Bộ Xây dựng: hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 13
11/2017/TT-BTC08/02/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 4
349/2016/TT-BTC30/12/2016 Thông tư của Bộ Tài Chính: quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 19
01/2017/TT-BKHĐT14/02/2017 Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư: hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 16
15/2016/TT-BLĐTBXH28/12/2016 Thông tư của Bộ Lao động TBXH: ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 15
44/2016/TT-BLĐTBXH28/12/2016 Thông tư của Bộ Lao động TBXH: hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm