TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (3)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (363)
Giấy mời (1)
Thông báo (223)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
08/2017/TT-BNV27/10/2017 Thông tư của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 9
102/2017/TT-BTC01/11/2017 Thông tư của Bộ tài chính: hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. 1
46/2017/TT-BTNMT01/11/2017 Thông tư của Bộ tài nguyên môi trường: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 2
37/2017/TT-BTNMT06/10/2017 Thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường: ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. 11
37/2017/TT-BGTVT09/10/2017 Thông tư của Bộ giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. 6
02/2017/TT-VPCP31/10/2017 Thông tư của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 23
241/2017/TT-BQP29/09/2017 Thông tư của Bộ Quốc phòng: quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 42
242/2017/TT-BQP05/10/2017 Thông tư của Bộ Quốc phòng: hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 17
96/2017/TT-BTC27/09/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 7
22/2017/TT-BTTTT29/09/2017 Thông tư của Bộ Thông tin truyền thông: quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 1
34/2017/TT-BTNMT04/10/2017 Thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường: quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. 2
23/2017/TT-BTTTT29/09/2017 Thông tư của Bộ Thông tin truyền thông: quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. 1
35/2017/TT-BGTVT09/10/2017 Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 12
27/2017/TT-BLĐTBXH21/09/2017 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp 50
91/2017/TT-BTC15/10/2017 Thông tư của Bộ Tài Chính: quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. 13
25/2017/TT-BLĐTBXH30/08/2017 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 7
82/2017/TT-BTC15/08/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. 9
15/2017/TT-BCT31/08/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 14
21/2017/TT-BGDĐT06/09/2017 Thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo: quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. 17
80/2017/TT-BTC15/08/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất. 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm