TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (201)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (399)
Công văn (1064)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (232)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
76/2017/TT-BTC26/07/2017 Thông tư của Bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 5
20/2017/TT-BGDĐT18/08/2017 Thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 20
22/2017/TT-BLĐTBXH10/08/2017 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. 16
14/2017/TT-BTNMT20/07/2017 Thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường: quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 18
19/2017/TT-BGDĐT28/07/2017 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục. 25
07/2017/TT-BTP28/07/2017 Thông tư của Bộ Tư pháp: quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 9
26/2017/TT-BYT26/06/2017 Thông tư của Bộ Y tế: hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 11
08/2017/TT-BCT26/06/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. 4
14/2017/TT-BGDĐT06/06/2017 Thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo: ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông 2
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/06/2017 Nghị quyết liên tịch của Uỷ Ban Thường vụ quốc hội 14 - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 6
63/2017/TT-BTC 19/06/2017 Thông tư của Bộ Tài Chính: quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 9
05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường: quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 3
15/2017/TT-BLĐTBXH08/06/2017 Thông tư của Bộ Lao động TBXH: quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 13
08/2017/TT-BXD16/05/2017 Thông tư của Bộ xây dựng: quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 21
05/2017/TT-BTP20/04/2017 Thông tư của Bộ Tư pháp: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. 4
03/2017/TT-BTTTT24/04/2017 Thông tư của Bộ Thông tin truyền thông: quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 1
40/2017/TT-BTC28/04/2017 Thông tư của Bộ Tài chính: quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 70
28/2017/TT-BTC12/04/2017 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 39
19/2017/TT-BTC 28/02/2017 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 13
344/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm