image banner
Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) "về tiếp tục đổi mới và nang cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới"
Số ký hiệu văn bản 36-KH/HU
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) "về tiếp tục đổi mới và nang cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH 36 ngày 16.05.2022 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư_0001.pdf