image banner
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-bo-sung-Uy-vien-Uy-ban-nhan-dan-huyen-nhiem-ky-2021-2026..pdf