image banner
Nghị quyết cho ý kiến về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung phần ngân sách huyện hưởng năm 2022 cho các dự án, công trình dự án, công trình trên địa bàn huyện do tỉnh quyết định đầu tư.
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết cho ý kiến về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung phần ngân sách huyện hưởng năm 2022 cho các dự án, công trình dự án, công trình trên địa bàn huyện do tỉnh quyết định đầu tư.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-Cho-y-kien-ve-viec-phan-bo-nguon-thu-tien-su-dung-dat-tai-cac-khu-dan-cu-tap-trung-phan-ngan-sach-huyen-huong-nam-2022-cho-cac-du-an-cong-trinh-tren-dia-ban-huyen-do-tinh-quyet-dinh-dau-tu.pdf