image banner
Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về "Nâng cao chất lượng công tác Dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đang đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, thị trấn".
Số ký hiệu văn bản 61/KH-HU
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về "Nâng cao chất lượng công tác Dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đang đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, thị trấn".
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-so-61.-Tket-15-nam-thuc-hien-NQ-10-cua-TU.pdf