image banner
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chỉ đạo và thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của Ủy ban nhân dân các xã Nam Mỹ và Nam Hồng.
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-BPC
Ngày ban hành 17/04/2023
Ngày hiệu lực 17/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chỉ đạo và thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của Ủy ban nhân dân các xã Nam Mỹ và Nam Hồng.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Duy Tiên
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-Doan-giam-sat-chuyen-de-viec-chi-dao-va-thuc-hien-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-cua-Uy-ban-nhan-dan-cac-xa-Nam-My-va-Nam-Hong.pdf