image banner
Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc chỉ đạo và thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của UBND xã Nam Mỹ.
Số ký hiệu văn bản 01/BC-BPC
Ngày ban hành 15/06/2023
Ngày hiệu lực 15/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc chỉ đạo và thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của UBND xã Nam Mỹ.
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Duy Tiên
Tài liệu đính kèm Bao-cao-ket-qua-giam-sat-chuyen-de-viec-chi-dao-va-thuc-hien-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-cua-UBND-xa-Nam-My.pdf