image banner
Nghị quyết về việc quyết định phương án phân bổ vốn chi tiết cho các dự án đầu tư phát triển nguông ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc quyết định phương án phân bổ vốn chi tiết cho các dự án đầu tư phát triển nguông ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phuong-an-phan-bo-von-chi-tiet-cho-cac-du-an-dau-tu-phat-trien-nguong-ngan-sach-trung-uong-thuc-hien-Chuong-trinh-MTQG-xay-dung-NTM-nam-2023-559762.pdf