image banner
Kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND huyện về Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính của UBND các xã Nam Cường, Nam Lợi.
Số ký hiệu văn bản 03/KH-BPC
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND huyện về Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính của UBND các xã Nam Cường, Nam Lợi.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Duy Tiên
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-giam-sat-chuyen-de-cua-Ban-phap-che-HDND-huyen-ve-Cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-va-cai-cach-hanh-chinh.pdf