image banner
Chương trình của UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 19 -2017/NQ -CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Số ký hiệu văn bản 02/CTr - UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 28/02/2017
Trích yếu nội dung Chương trình của UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 19 -2017/NQ -CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công Thương
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 02ct.pdf