image banner
Chương trình hành động của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Số ký hiệu văn bản 03/Ctr-UBND
Ngày ban hành 15/03/2017
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Trích yếu nội dung Chương trình hành động của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm private.file.03ctr-ubnd.pdf