image banner
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Số ký hiệu văn bản 52-KL/TW
Ngày ban hành 30/05/2019
Ngày hiệu lực 30/05/2019
Trích yếu nội dung Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm kl_52.pdf