image banner
Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương v/v thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Số ký hiệu văn bản 138-KH/ĐUCA
Ngày ban hành 18/06/2019
Ngày hiệu lực 18/06/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương v/v thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Thành Trung
Tài liệu đính kèm KH_138_ngay_1862019_cua_DU_Cong_an_TW_thuc_hien_Ket_luan_45_cua_BBT_0001_20190710103422852850.pdf