image banner
Hướng dẫn của Ban chấp hành trung ương v/v thực hiện sắp xếp tổ chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Số ký hiệu văn bản 28-HD/BTCTW
Ngày ban hành 28/02/2020
Ngày hiệu lực 28/02/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của Ban chấp hành trung ương v/v thực hiện sắp xếp tổ chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Bình
Tài liệu đính kèm hd_28_ngay_28022020_cua_btc_tw.pdf