image banner
Hướng dẫn v/v kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021
Số ký hiệu văn bản 20/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 02/03/2020
Ngày hiệu lực 02/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn v/v kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Hầu A Lềnh
Tài liệu đính kèm hd_20_ngay_02032020_cua_mttqvn_ve_kien_toan_ubmttqvn_cap_huyen_cap_xa_sau_khi_sap_xep_cac_don_vi_han_20200318083428399390.pdf