image banner
V/v thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất KCN, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối(2016-2020) tỉnh Nam Điṇh; Điều chỉnh giảm diện tích và hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; Chấp thuận bổ sung danh mục dựán phải thu hồi đất và phê duyệtđiều chỉnh, bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên điạ bàn tỉnh Nam Điṇh
Số ký hiệu văn bản 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2020
Ngày hiệu lực 10/07/2020
Trích yếu nội dung V/v thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất KCN, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối(2016-2020) tỉnh Nam Điṇh; Điều chỉnh giảm diện tích và hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; Chấp thuận bổ sung danh mục dựán phải thu hồi đất và phê duyệtđiều chỉnh, bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên điạ bàn tỉnh Nam Điṇh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 27nq_27_2020.pdf
bieu_kem_27_theo_nq_ve_dat_dai_2020.pdf