image banner
Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)
Số ký hiệu văn bản 04/TT-HU
Ngày ban hành 25/12/2020
Ngày hiệu lực 25/12/2020
Trích yếu nội dung Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm tt_04_ngay_25122020_lanh_dao_dai_hoi_dai_bieu_hoi_cuu_thanh_nien_xung_phong_cac_cap_nhiem_ky_2021_-__20201228032137203200.pdf