image banner
Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Cựu Chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027
Số ký hiệu văn bản 05-TT/HU
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày hiệu lực 22/07/2021
Trích yếu nội dung Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Cựu Chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm tt_05_ngay_22072021_lanh_dao_dai_hoi_cuu_chien_binh_cap_co_so_va_cap_huyen_nk_2022_2027_0001_20210722092733229220.pdf