image banner
Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 322-CV/HU
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm cv_322_ngay_05112021_tang_cuong_lanh_dao-_chi_dao_thuc_hien_cac_bien_phap_cap_bach_trong_cong_tac_ph_20211105050247554550.pdf