image banner
Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Số ký hiệu văn bản 06-TT/HU
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm tt_06_ngay_14092021_lanh_dao_dai_hoi_doan_thanh_nien_cshcm_cac_cap_nk_2020_2027_0001_20210914105220487480.pdf