image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Quyết định Về việc thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Lượt xem: 7933

ỦY BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN NAM TRỰC 

Số:     1573    /QĐ- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Trực,, ngày   29  tháng  03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Nam Trực;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập  bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện gồm các ông ( bà) có tên sau:

* Bộ phận làm việc theo chế độ chuyên trách:

1. Ông Hoàng Xuân Tiền - Phó Chánh văn phòng UBND huyện - Phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

2. Bà Trần Thị Sim - Nhân viên Văn phòng UBND huyện trực tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả

* Phân công công chức phối hợp tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực cơ quan phụ trách gồm các ông (bà) có tên sau :

1. Bà Vũ Tuấn Minh - Chuyên viên phòng Nội vụ

2. Ông Ngô Minh Xuân - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

3. Ông Tống Văn Tiến - Chuyên viên phòng Y tế

4. Ông Vũ Hải Đô - Chuyên viên phòng Công thương

5. Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Chuyên viên phòng Nông nghiệp & PTNT

6. Ông Đỗ Duy Triều - Chuyên viên Thanh tra huyện

7. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chuyên viên phòng Lao động TB&XH

8. Bà Phạm Thị Hòa - Chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường

9. Bà Nguyễn Thị Yến - Chuyên viên phòng Giáo dục - Đào tạo

10. Ông Đỗ Văn Duy - Chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy

11. Ông Đoàn Hữu Đại - Công chức Chi cục Thuế huyện

12. Ông Cao Mạnh Cường - Viên chức Trung tâm VH-TT-TT huyện

13. Bà Trần Thị Châm - Nhân viên phòng Tư pháp

14. Ông Trần Đức Thiện-Nhân viên chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai

15. Bà Vũ Thị Xuân - Nhân viên chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có trách nhiệm phối hợp trực nhận hồ sơ theo lịch và thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện; chịu sự quản lý của Chánh Văn phòng UBND huyện trong thời gian trực tiếp nhận và trả kết quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND huyện, trưởng phòng Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận                                                                               - Sở nội vụ;

- Như điều 3;

-Lưu VP.                                                                                                          

CHỦ TỊCH

 Nguyễn Đức Tiến

image advertisement

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement

 anh tin bai

image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3