ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAOThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 2,181
  • Trong tuần: 2,181
  • Tất cả: 6,091,830
Lượt xem: 157

Liên đoàn Lao động huyện lập nhiều thành tích chào mừng Ngày kỷ niệm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929-28/7/2021

         Công đoàn Việt Nam trong 92 năm qua luôn gắn chặt với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, đã khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam, trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong tiến trình phát triển ấy đã có nhiều bài học kinh nghiệm lớn trong lãnh đạo, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Thời kỳ nào cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm định hướng, chỉ đạo phát triển thể hiện qua các Nghị quyết chuyên đề đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị; Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đặc biệt, ngày 12/6/2021 được Bộ Chính Trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

         Trong tiến trình phát triển vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực có những đóng góp nhất định, luôn thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn Việt Nam, cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng giai cấp công nhân trên địa bàn huyện Nam Trực ngày càng phát triển, vững mạnh. Chào mừng Ngày kỷ niệm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929-28/7/2021 Liên đoàn Lao động huyện có nhiều hoạt động chào mừng:

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện cùng Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn cơ sở trường tiểu học, trường mầm non Nam Hồng tặng quà động viên đoàn viên hoàn thành cách ly phòng dịch bệnh Covid-19 tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế

         Chia sẻ với những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Công đoàn các cấp luôn cập nhật chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong việc giúp đỡ người lao động, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, tuyên truyền, động viên người lao động, doanh nghiệp nêu cao tinh thần quyết tâm vượt khó. 100% doanh nghiệp trên địa bàn xác định đúng đắn mục tiêu kép vừa phát triển vừa chống dịch hiệu quả. 100% doanh nghiệp của huyện đang duy trì hoạt động và tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch, chăm lo cho công nhân lao động một cách trách nhiệm. Các tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện đã phát động tới đoàn viên, người lao động ủng hộ Quỹ vắc xin Covid - 19 được trên 1 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động huyện đã tặng 30 xuất quà trị giá 15 triệu đồng động viên đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… phải cách ly phòng dịch bệnh Covid -19 tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

         Ngày 09/7/2021 thành lập Công đoàn cơ sở công ty TNHH Hưởng Việt, kết nạp mới 411 đoàn viên. 

Đồng chí Trần Quốc doanh - HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở công ty TNHH Hưởng Việt

         Trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp như hiện nay. Tại công ty TNHH Hưởng Việt, Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở công ty được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang trọng. Đồng chí Trần Quốc Doanh - HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, Quyết định kết nạp 411 đoàn viên mới, Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra và các chức danh cho Công đoàn cơ sở công ty.

         Đồng chí đã chỉ đạo Ban Chấp hành, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần tự học, nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến, vận động người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nội quy, quy chế của doanh nghiệp tới đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là tuyên truyền về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn mới…. Đề nghị Giám đốc công ty tạo điều kiện về tinh thần, vật chất và thời gian cho BCH Công đoàn Công ty hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện tốt các chính sách, chế độ theo qui định của Pháp luật lao động và thực hiện tốt đóng kinh phí theo Nghị định 191/NĐ-TTg của Chính phủ. Công đoàn phối hợp với Công ty phát động tốt các phong trào đẩy mạnh lao động, sản xuất giỏi góp phần tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của công ty, phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của huyện, của tỉnh và thực hiện tốt Nghị quyết Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực