ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAOThống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 770
  • Trong tuần: 8,215
  • Tất cả: 6,297,993
Lượt xem: 240
Công tác Dân vận của Đảng bộ huyện Nam Trực - 91 năm xây dựng và trưởng thành (15/10/1930 - 15/10/2021).

Từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản. Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị (Chánh cương vắn tắt của ĐảngSách lược vắn tắt của ĐảngChương trình tóm tắt của ĐảngĐiều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam) đã xác định đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, chỉ rõ nội dung, nhiệm vụ cách mạng và định hướng cho công tác vận động quần chúng nhằm vào mục tiêu chung của dân tộc.

         Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận động, Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: “Trong các Đảng bộ, (từ Thành ủy và Tỉnh ủy) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động”. Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác Dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác Dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác Dân vận.

         Trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, công tác Dân vận của Đảng bộ huyện Nam Trực luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của huyện, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.

         Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, công tác Dân vận của huyện Nam Trực đã huy động được sức mạnh của toàn dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ đưa cuộc trường kỳ kháng chiến đến thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ huyện đã đưa công tác vận động quần chúng lên tầm cao mới, lãnh đạo, tập hợp, vận động quần chúng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để góp phần thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi.

         Bước vào thời kỳ mới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác Dân vận. Hệ thống Dân vận từ huyện xuống các xã, thị trấn đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách của Đảng về công tác vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19; xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn, chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

         Công tác Dân vận của HĐND và UBND, lực lượng vũ trang huyện đạt được nhiều kết quả tốt, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, Chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác Dân vận ngày càng được nâng cao, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp; kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của người dân.

         Công tác Dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, luôn lắng nghe, đề xuất giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực thực hiện vai trò tham mưu cho các cấp uỷ Đảng thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên.

         Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần tích cực thực hiện tốt việc huy động sức dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

         Công tác tôn giáo đã giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, theo quy định của pháp luật của các tổ chức tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra theo quy định của pháp luật.

         Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện được đẩy mạnh theo hướng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác trong công tác, trong sinh hoạt để nhân dân tin tưởng và noi theo. Đến nay, đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”, góp phần tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Tính đến nay, toàn huyện đã xuất hiện 850 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, điển hình như: Mô hình “Tổ Covid-19 cộng đồng”; “Vận động, thuyết phục nhân dân hiến đất làm đường giao thông”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chùa tinh tiến”, “Xứ họ đạo tiên tiến”; “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”; “Ngày chủ nhật xanh”, “Thanh niên vì ngày mai lập nghiệp”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân tham gia vệ sinh môi trường nghĩa trang nhân dân”; “Mái ấm công đoàn”, “Nữ công nhân viên chức lao động giỏi việc nước, đảm việc nhà”; "Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”; “Tổ cựu chiến binh vì dân”, “Dòng sông môi trường”…

         Do làm tốt công tác Dân vận, đã góp phần thực hiện tốt Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và đều khắp trong 20 xã, thị trấn của huyện, huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huyện Nam Trực đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ các tiêu chí  huyện nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng công nhận huyện nông thôn mới năm 2018, là một trong 40 huyện đầu tiên của cả nước được công nhận huyện nông thôn mới. Hết năm 2020, toàn huyện có 11/20 xã, thị trấn, gồm: Nam Hồng, Nam Hùng, Đồng Sơn, Nam Thắng, Điền Xá, Hồng Quang, Nam Hoa, Nam Dương, Nam Thái, Nam Tiến, Nam Lợi được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao; đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch năm 2021 tại 9 xã, thị trấn còn lại: Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Cường, Bình Minh, Nam Hải, Nam Thanh và Nam Giang.

         Trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đặt ra cho công tác Dân vận của huyện Nam Trực những yêu cầu và nhiệm vụ mới rất to lớn và nặng nề hơn. Đội ngũ những người làm công tác Dân vận của Đảng bộ huyện phải thường xuyên rèn luyện về bản lĩnh, ý chí, trau dồi phẩm chất đạo đức, phong cách công tác trong phong trào cách mạng của nhân dân và trong thực tiễn của cuộc sống; phải thực sự thấm nhuần phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực sự “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

         Công tác Dân vận của Đảng bộ huyện trong hệ thống chính trị huyện Nam Trực cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thực hiện tốt dân sinh, dân chủ, nâng cao dân trí, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Dân vận khéo”; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, góp phần xây dựng huyện Nam Trực ngày càng phát triển, phồn thịnh, ấm áp nghĩa tình./.

          Bài: Nguyễn Văn Sinh - TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.