image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Lịch Tiếp công dân năm 2019
Lượt xem: 1693

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NAM TRỰC

                                                              

Số: 938/TB-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Trực, ngày 25 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch lãnh đạo Huyện ủy- HĐND-UBND huyện tiếp công dân

và thành phần lãnh đạo, cán bộ các đơn vị tham gia tiếp công dân năm 2019

(Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019)

 

I. Thời gian tiếp công dân, thành phần tham gia tiếp công dân

1. Số buổi tiếp dân là 2 buổi/01 tháng, cụ thể:

- Buổi thứ nhất là ngày thứ Tư của tuần thứ 2 trong tháng;

- Buổi thứ 2 là ngày thứ Tư của tuần thứ 4 trong tháng.

 

2. Lãnh đạo HU-HĐND cùng tham gia phiên tiếp dân vào buổi thứ nhất của tháng.

Các phòng, ban, ngành được phân công tham gia tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 (có danh sách kèm theo) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo lãnh đạo huyện chủ trì buổi tiếp công dân về tiến độ, kết quả việc giải quyết vụ việc tại phiên tiếp công dân.

Một số đơn vị khác có liên quan phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.

 

3. Công an huyện phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân;

 

4. Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm tham dự cùng phiên tiếp công dân của HU-HĐND-UBND huyện đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn, UBND huyện đã có văn bản đôn đốc nhiều lần không chỉ đạo giải quyết  (đôn đốc lần 2) hoặc đã giải quyết nhưng không gửi báo cáo về UBND huyện. 

5. Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện:

- Phân công cán bộ trực tại phòng tiếp công dân để ghi danh sách công dân đến đăng ký từ ngày hôm trước khi diễn ra buổi tiếp công dân thường kỳ của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện.

- Từ 16h00-17h00 của buổi đăng ký tiếp công dân: Trưởng Ban tiếp công dân báo cáo lãnh đạo HU-HĐND-UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân về danh sách và tiến độ giải quyết các vụ việc được đăng ký tiếp vào buổi tiếp dân.

- Thông báo cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự phiên tiếp dân trường hợp đơn thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn mà UBND huyện đã có văn bản đôn đốc giải quyết ( đôn đốc lần 2) hoặc đã giải quyết nhưng không gửi báo cáo về UBND huyện.

 

 

II. Lịch lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND huyện tiếp công dân

Năm 2019

Buổi 1

(Thứ Tư tuần thứ 2)

Buổi 2

(Thứ Tư tuần thứ 4)

Ngày tiếp

Lãnh đạo tiếp

Ngày tiếp

Lãnh đạo tiếp

Tháng 01

09/01

- Đ/c Trần Xuân Sang

PCT HĐND huyện;

 

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

PCT TT UBND huyện.

23/01

- Đ/c Vũ Tiến Duật

PCT UBND huyện.

Tháng 02

13/02

- Đ/c Lưu Quang Tuyển

PCT TT HĐND huyện;

 

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch UBND huyện.

27/02

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

PCT TT UBND huyện.

Tháng 3

13/3

- Đ/c Lê Quang Huy

PBT TTHU, Chủ tịch HĐND huyện;

 

- Đ/c Vũ Tiến Duật

PCT UBND huyện.

27/3

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 4

10/4

- Đ/c Lê Quốc Chỉnh

Bí thư Huyện ủy;

 

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

PCT TT UBND huyện.

24/4

- Đ/c Vũ Tiến Duật

PCT UBND huyện.

Tháng 5

08/5

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch UBND huyện;

 

- Đ/c Trần Xuân Sang

PCT HĐND huyện.

22/5

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

PCT TT UBND huyện.

Tháng 6

12/6

- Đ/c Lưu Quang Tuyển -PCT TT HĐND huyện;

 

- Đ/c Vũ Tiến Duật

PCT UBND huyện.

26/6

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 7

10/7

- Đ/c Lê Quang Huy -PBT TTHU, Chủ tịch HĐND huyện;

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

PCT TT UBND huyện.

24/7

- Đ/c Vũ Tiến Duật

PCT UBND huyện.

Tháng 8

14/8

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch UBND huyện;

 

- Đ/c Trần Xuân Sang

PCT HĐND huyện.

28/8

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

PCT TT UBND huyện.

 

 

 

Tháng 9

11/9

- Đ/c Lê Quốc Chỉnh

Bí thư Huyện ủy;

 

- Đ/c Vũ Tiến Duật

PCT UBND huyện.

25/9

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch UBND huyện.

 

Tháng 10

09/10

- Đ/c Lưu Quang Tuyển

PCT TT HĐND huyện;

 

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

PCT TT UBND huyện.

23/10

- Đ/c Vũ Tiến Duật

PCT UBND huyện.

Tháng 11

13/11

- Đ/c Trần Xuân Sang

PCT HĐND huyện;

 

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch UBND huyện.

27/11

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

PCT TT UBND huyện.

Tháng 12

11/12

- Đ/c Lê Quang Huy

PBT TTHU, Chủ tịch HĐND huyện;

 

- Đ/c Vũ Tiến Duật

PCT UBND huyện.

25/12

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch UBND huyện.

         

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- VP8 - UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh;

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, thị trấn;

- CVP, PVP HU-HĐND-UBND huyện;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đức Tiến

DANH SÁCH

Lãnh đạo, cán bộ các đơn vị tham gia tiếp công dân năm 2019

 

1. Thanh tra huyện:  Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Q. Chánh thanh tra huyện.

2. Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện:
- Đ/c Trần Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng.

- Đ/c Vũ Trung Quyết - Chuyên viên.  

3. Phòng Tài nguyên MT: Đ/c Nguyễn Xuân Hưởng - Trưởng phòng. 
4. Phòng Lao động TBXH: Đ/c Phạm Văn Phúc - Trưởng phòng.
5. Phòng Tư pháp:  Đ/c Vũ Đức Lợi - Trưởng phòng.
6. Công an huyện: Đ/c Trần Mạnh Tùng - Đội an ninh. 
7. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy: 01 đ/c Lãnh đạo UBKT HU  

 


image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3