image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN - ĐƠN VỊ HUYỆN NAM TRỰC

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch.
 Chức năng, nhiệm vụ chính: 
         Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 
         Tổ chức bộ máy:
         2. Phòng Kinh tế- Hạ tầng
           Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tam mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; tài  nguyên khoáng sản, quản lý đất đai.
         Tổ chức bộ máy: 
         3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         - Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 
         - Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; báo chí, xuất bản. 
         Tổ chức bộ máy: 
         4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         - Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.
         - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.   
         Tổ chức bộ máy:
         5. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm;dậy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
         Tổ chức bộ máy:           
         6. Phòng Tư Pháp
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.     
         Tổ chức bộ máy:
         7. Phòng Văn hoá và Thông tin:
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.
         Tổ chức bộ máy:
         8. Phòng Y tế
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.
         Tổ chức bộ máy: 
         9. Thanh tra huyện:
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
         Tổ chức bộ máy:
         10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.
         Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
         Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.
         Tổ chức bộ máy:
         11. Phòng Nội vụ:
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua – khen.
         Tổ chức bộ máy:
         12. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).
         Tổ chức bộ máy:
          13. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tổ chức bộ máy:
         15. Ban Quản lý Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện:
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
         Tổ chức bộ máy:
         16. Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao
         Chức năng, nhiệm vụ chính:
        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.  Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh Nam Định, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc thiểu số.
Tổ chức bộ máy:
 Tổ chức bộ máy cụ thể các phòng ban:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

          Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Trực

1

Triệu Quang Trung

Phó trưởng phòng

0912703571

trieuquangtrung.ntc@namdinh.gov.vn

2

Vũ Mạnh Dũng

Phó trưởng phòng

0986581188

vumanhdung.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Trực

1

Hoàng Văn Quy

Trưởng phòng

0912455406

hoangvanquy.ntc@namdinh.gov.vn

2

Lê Tuấn Hoàn

Phó trưởng phòng

0916578797

letuanhoan.ntc@namdinh.gov.vn

3

Vũ Hải Đô

Phó trưởng phòng

0918140588

vuhaido.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng Giáo dục &Đào tạo huyện Nam Trực

1

Đoàn Quang Vụ

Trưởng phòng

0912881269

doanquangvu.ntc@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Hưng

Phó trưởng phòng

0912273343

nguyenmanhhung.ntc@namdinh.gov.vn

3

Trần Thị Thành

Phó trưởng phòng

0916112386

tranthithanh.ntc@namdinh.gov.vn

4

Trần Văn Hinh

Phó trưởng phòng

0915576507

tranvanhinh.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng NN & PTNT huyện Nam Trực

1

Vũ Văn Thắng

Trưởng phòng

0912559223

vuvanthang.ntc@namdinh.gov.vn

2

Đặng Thị Diên

Phó trưởng phòng

0916092353

dangthidien.ntc@namdinh.gov.vn

3

Đỗ Văn Thắng

Phó trưởng phòng

0982446818

dovanthang.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng Lao động & TBXH huyện Nam Trực

1

Trần Phương Thảo

Trưởng phòng

0912054086

tranphuongthao.ntc@namdinh.gov.vn

2

Vũ Thế Hùng

Phó trưởng phòng

0848349131

vuthehung.ntc@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thức

Phó trưởng phòng

0915444706

nguyenvanthuc.ntc@namdinh.gov.vn

4

Đặng Mạnh Tuấn

Phó trưởng phòng

0944211190

dangmanhtuan.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng Tư pháp huyện Nam Trực

1

Bùi Thị Hạnh

Trưởng phòng

0985583199

buithihanh.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng Văn hóa huyện Nam Trực

1

Nguyễn Thế Lưu

Trưởng phòng

0912763322

nguyentheluu.ntc@namdinh.gov.vn

2

Ngô Thế Mạnh

Phó trưởng phòng

0912894347

ngothemanh.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng Y tế huyện Nam Trực

1

Tống Văn Tiến

Chuyên viên

0946828826

tongvantien.ntc@namdinh.gov.vn

          Thanh tra huyện Nam Trực

1

Vũ Thị Lan

Trưởng phòng

0834157173

vuthilan.ntc@namdinh.gov.vn

2

Ngô Duy Phương

Phó trưởng phòng

0989322512

ngoduyphuong.ntc@namdinh.gov.vn

3

Trần Thanh Hà

Phó trưởng phòng

0817313999

tranthanhha.ntc@namdinh.gov.vn

          Văn phòng HĐND-UBND huyện Nam Trực

1

Trần Quang Huy

Chánh Văn phòng

0912284602

tranquanghuy.ntc@namdinh.gov.vn

2

Hoàng Xuân Tiền

Phó Chánh Văn phòng

0919017368

hoangxuantien.ntc@namdinh.gov.vn

3

Vũ Thị Thu Hương

Phó Chánh Văn phòng

0916081909

vuthithuhuong.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng Nội vụ huyện Nam Trực

1

Bùi Xuân Thành

Trưởng phòng

0917766347

buixuanthanh.ntc@namdinh.gov.vn

2

Vũ Văn Tiến

Phó trưởng phòng

0912840270

vuvantien.ntc@namdinh.gov.vn

3

Vũ Trung Hiếu

Phó trưởng phòng

0914613647

vutrunghieu.ntc@namdinh.gov.vn

          Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nam Trực

1

Nguyễn Xuân Hưởng

Trưởng phòng

0917835315

nguyenxuanhuong.ntc@namdinh.gov.vn

2

Bùi Thị Diệu Hà

Phó trưởng phòng

0919242357

buithidieuha.ntc@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Đức Hoàn

Phó trưởng phòng

0903256724

nguyenduchoan.ntc@namdinh.gov.vn

          Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Trực

1

Vũ thường Bộ

Trạm trưởng

0946958326

vuthuongbo.ntc@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Bá Phước

Phó trạm trưởng

0988396184

nguyenbaphuoc.ntc@namdinh.gov.vn

          Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực

1

Nguyễn Văn Hà

Giám đốc

0918283646

nguyenvanha.ntc@namdinh.gov.vn

          Trung tâm VHTT&TT huyện Nam Trực

1

Nguyễn Văn Đường

Giám đốc

0913746199

nguyenvanduong.ntc@namdinh.gov.vn

2

Đặng Thị Huệ

Phó giám đốc

0817715556

dangthihue.ntc@namdinh.gov.vn

3

Trần Duy Huyền

Phó giám đốc

0915040130

tranduyhuyen.ntc@namdinh.gov.vn

 

image advertisement

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement

 anh tin bai

image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
1 2