TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 (22/02/2018)
Công văn của UBND huyện v/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (12/2/2018)
Công văn của Huyện uỷ v/v chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết trồng cây đầu xuân năm 2018 (12/2/2018)
Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v kiểm tra việc trực Tết năm 2018 (9/2/2018)
Công văn của UBND tỉnh: V/v thưc hiện các thủ tục đầu tư và phân bổ chi tiết kinh phí khen thưởng NTM giai đoạn 2011-2015 (05/02/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 (05/02/2018)
Công văn của Sở Nội vụ: V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về Thanh niên năm 2018 (06/02/2018)
Kế hoạch của BCĐ Phòng chống tội phạm và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh: Thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2018 (01/02/2018)
Chỉ thị của UBND tỉnh: V/v tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018 (01/02/2018)
Công văn của UBND tỉnh: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 (06/02/2018)
Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 (5/2/2018)
Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục "Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành" hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần (26/1/2018)
Công văn của UBND tỉnh: V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 gắn với nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM (02/02/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới (01/02/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định có khó khăn về tài chính năm 2018 (02/02/2018)
Công văn của UBND tỉnh: V/v thống nhất sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp (02/02/2018)
Thông báo Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực (6/2/2018)
Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực (01/2/2018)
Công văn của UBND tỉnh v/v rà soát, cập nhật TTHC trên Website Sở, ngành cấp huyện (01/2/2018)
Công văn của UBND tỉnh v/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2920 cấp tỉnh (31/01/2018)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3340178
Đang online: 156