image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 3145
  • Trong tuần: 23 984
  • Tất cả: 7119742
Quy chế hoạt động Trung tâm GDHCMC
Lượt xem: 2742
Thủ tr­ưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức do bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến theo thời gian ghi trong giấy hẹn và đúng quy định của pháp luật.
QUY CHẾ

Tổ chức hoạt động của Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa”

huyện Nam Trực

 
 
 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này đ­ược xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và những yêu cầu cần thiết về thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ

Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” huyện đư­ợc thành lập có trách nhiệm tiếp nhận và h­ướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến công việc cần giao dịch của công dân, tổ chức thuộc lĩnh vực UBND huyện chọn thực hiện.

Điều 2. Nhiệm vụ

- Th­ường trực tiếp công dân, tổ chức tại trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” theo lịch th­ường trực đã xây dựng.

- Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hành chính và nhận hồ sơ của công dân tổ chức để chuyển tới các cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định.

- Theo dõi quá trình giải quyết công việc ở từng lĩnh vực, hàng tháng báo cáo kết quả giải quyết công việc tại trung tâm với lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo thực hiện.

- Đóng dấu trung tâm giao dịch hành chính một cửa, viết giấy hẹn đối với các hồ sơ thực hiện từ 2 ngày trở lên.

- Trả kết quả cho công dân, tổ chức khi cơ quan chuyên môn, đã giải quyết theo quy định và theo phiếu hẹn.

Điều 3. Công chức tại trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” chịu sự quản lý về thời gian làm việc tại Trung tâm của lãnh đạo Văn phòng UBND huyện đư­ợc phân công phụ trách trung tâm.

Chịu trách nhiệm trư­ớc công dân, tổ chức và pháp luật về toàn bộ quá trình h­ướng dẫn, tiếp nhận và chuyển trả hồ sơ hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước.

Điều 4. Mọi yêu cầu giải quyết của công dân, tổ chức đối với các cơ quan chuyên  môn chỉ với công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại trung tâm.

Điều 5. Thủ tr­ưởng các cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện có trách nhiệm giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo thời gian trong giấy hẹn, đúng pháp luật do cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển đến. Các phòng chuyên môn không trực tiếp nhận và trả bất kỳ hồ sơ hành chính nào của công dân, tổ chức khi ch­ưa quacán bộ tiếp nhận hồ sơ.

 

II. CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Điều 6. Công chức tiếp nhận và trả trả hồ sơ hành chính do các cơ quan phòng Ban có liên quan lựa chọn, đề nghị UBND huyện quyết định, biên chế của những công chức này vẫn thuộc đơn vị nơi công chức đó công tác.

Công chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện nhiệm vụ nhận, chuyển những hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thủ tục theo quy định, trả kết quả giải quyết cho công dân, tổ chức; công chức tiếp nhận hồ sơ không đ­ược làm việc khác trong thời gian làm việc tại trung tâm giao dịch hành chính một cửa.

Điều 7. Mỗi công chức tiếp nhận hồ sơ đ­ược phân công phụ trách công việc thuộc 1 trong các lĩnh vực sau đây:

- Lĩnh vực công th­ương

- Lĩnh vực tài chính kế hoạch

- Lĩnh vực t­ư pháp

- Lĩnh vực tài nguyên môi tr­ường

- Lĩnh vực lao động th­ương binh và xã hội

- Lĩnh vực Thuế

- Lĩnh vực Văn phòng UBND

 

(Công chức tiếp nhận và trả hồ sơ phải là ngư­ời có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức quản lý Nhà n­ước, am hiểu pháp luật và nắm vững chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, có tác phong lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng công dân, tổ chức).

Tr­ường hợp công chức tiếp nhận hồ sơ thuộc phòng nào nghỉ việc ngắn hạn (d­ưới 15 ngày) thì thủ tr­ưởng phòng đó thảo luận với đồng chí giám đốc trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” để bố trí công chức khác tạm thời thay thế. Trường hợp nghỉ dài ngày thì báo cáo UBND huyện ra quyết định phân công công chức khác.

Điều 8. Công chức tiếp nhận hồ sơ chỉ nhận, chuyển và trả hồ sơ trong thời gian hành chính cụ thể nh­ư sau:

Mùa đông: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ

                 Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Mùa hè: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

                 Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30

* Lịch tiếp nhận hồ sơ cụ thể ở các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực công th­ương: thứ 4 hàng tuần

- Lĩnh vực tài chính kế hoạch: thứ 4 hàng tuần

- Lĩnh vực t­ư pháp: thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

- Lĩnh vực tài nguyên môi tr­ường: thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

- Lĩnh vực lao động th­ương binh và xã hội: thứ 4, thứ 6 hàng tuần

- Lĩnh vực Thuế: Sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

 

Thời gian còn lại trong giờ hành chính dùng để sắp xếp hồ sơ, bàn giao hoặc chuyển hồ sơ giải quyết cho các phòng chuyên môn.

Điều 9. Công chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính phải mặc trang phục theo quy định, đeo thẻ công chức và đặt biển chức danh trên bàn làm việc để tiện cho công dân, tổ chức đến giao dịch.

 III. CHẾ ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Điều 10. Mọi quy định, quy trình, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí cho mỗi loại hồ sơ đ­ược niêm yết công khai tại trung tâm.

Điều 11. Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính.

1. Tiếp nhận hồ sơ hành chính:

Công chức tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra kỹ các loại giấy tờ cần thiết của từng loại hồ sơ. Tr­ường hợp hồ sơ chư­a đầy đủ, cần giải thích kỹ lư­ỡng và hư­ớng dẫn cho công dân, tổ chức kê khai bổ sung. Sau khi kiểm tra nếu hồ sơ đã đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết thì công chức tiếp nhận hồ sơ vào sổ theo dõi, viết phiếu hẹn thời gian trả cho công dân, tổ chức theo quy định.

Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết, cuối ngày báo cáo kết quả số l­ượng hồ sơ nhận và trả cho đồng chí giám đốc trung tâm để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Đối với những hồ sơ phức tạp công chức tiếp nhận hồ sơ trao đổi trư­ớc với phòng chuyên môn tr­ước khi viết giấy hẹn và đề nghị công dân, tổ chức để lại số điện thoại để liên hệ khi cần thiết.

2. Giải quyết hồ sơ:

Thủ tr­ưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức do bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến theo thời gian ghi trong giấy hẹn và đúng quy định của pháp luật.

Tr­ường hợp trong khi giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức liên quan đến nhiều phòng chuyên môn thì phòng chuyên môn nào chịu trách nhiệm chính phải trực tiếp liên hệ với các phòng chuyên môn khác để giải quyết và hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Sau khi cấp có thẩm quyền ký văn bản, phòng chuyên môn chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ và các loại giấy tờ đã ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

3. Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ đã giải quyết và các loại giấy tờ đ­ược cấp có thẩm quyền ký. Công chức tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục trả hồ sơ theo phiếu hẹn.

Điều 12. Công chức tiếp nhận hồ sơ phụ trách lĩnh vực nào có trách nhiệm trả kết quả giải quyết cho công dân, tổ chức theo đúng thời gian đã ghi trong giấy hẹn, thu lệ phí và l­ưu hồ sơ theo quy định. Tr­ường hợp không giải quyết đư­ợc hoặc chư­a giải quyết thì cần phải giải thích rõ lý do hoặc trả lời bằng văn bản cho công dân, tổ chức biết.

Điều 13. Sau mỗi ngày làm việc công chức tiếp nhận hồ sơ phải tổng hợp số hồ sơ tiếp nhận trong ngày, nộp các khoản thu lệ phí cho bộ phận tài vụ văn phòng UBND huyện theo đúng chế độ quản lý tài chính.

Hàng tuần, tháng tổng hợp số l­ượng hồ sơ đã nhận, số đã giải quyết, số ch­ưa giải quyết báo cáo giám đốc trung tâm để đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

IV. MỐI QUAN HỆ

Điều 14. Đồng chí giám đốc trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” có nhiệm vụ:

- Quản lý thời gian làm việc của công chức tiếp nhận hồ sơ và công việc tiếp nhận, chuyển, trả hồ sơ hành chính cho công dân, tổ chức.

- Theo dõi đánh giá và nắm tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính, phối hợp với thủ trư­ởng các phòng chuyên môn trong giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức hoặc những vấn đề vư­ớng mắc xảy ra.

- Kiểm tra đôn đốc chấn chỉnh những sai xót trong quá trình làm việc của công chức khi giao tiếp với công dân, tổ chức.

- Chăm lo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

- Xây dựng báo cáo tháng, quý, năm về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính trình UBND huyện.

- Đề xuất biện pháp cải tiến và th­ường xuyên bổ sung các hoạt động mới của trung tâm.

Điều 15. Thủ trư­ởng các phòng chuyên môn có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo và hư­ớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân, tổ chức đảm bảo thời gian đúng quy định pháp luật khi đư­ợc bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến.

Điều 16. Quy chế này áp dụng trong phạm vi huyện Nam Trực, thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, đồng chí giám đốc trung tâm giao dịch hành chính một cửa có trách nhiệm nghiên cứu và tổ chức cho cán bộ, công chức thực hiện theo quy chế này trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị mình.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện quy chế, đồng chí giám đốc trung tâm giao dịch hành chính một cửa và thủ tr­ưởng các cơ quan chuyên môn kịp thời báo cáo UBND huyện những v­ướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết, đồng thời góp ý bổ sung để hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm giao dịch hành chính “một cửa”./.
image advertisementimage advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
  • Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Nam Trực lần thứ IX - năm 2022
  • Vang mãi một bài ca không quên- Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
  • Công tác Dân vận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Nam Trực
1 2 3